Till innehållet

Systematiskt kvalitetsarbete på Rävlandaskolans senaredel

Det är kanske inte den rubrik man först tänker på när det är dags att skriva en text för att skapa nyfikenhet och inspiration. Eller så är det precis rätt. För det är ju i systematiken, i det metodiska arbetet, där ramarna och förväntningarna är tydliga som vi kan vila, känna trygghet och våga utforska. Inom dessa ramar där vi gemensamt definierat förväntningarna kan vi utvecklas och bli vårt allra bästa jag.

Tre elever sitter vid ett bord och spelar kort.

Starten med PALS

När vi för cirka 1,5 år sedan talade om vårt arbete på skolan fanns det en tydlig önskan bland personalen att skapa något som skulle bli till “Så här gör vi på Rävlandaskolan”. Vi-känslan var stark, men ramarna och förväntningarna på varandra var otydliga. I enkäter såg vi att eleverna märkte detta. Det framkom att de tyckte lärarna agerade olika och det arbete som lärarna gjorde för att skapa relation visade sig inte enkätsvaren. Jag minns så väl en kommentar från en av lärarna:

- Vad är det som gör att eleverna inte ser det vi ser och inte ser det vi gör?

Det finns ingen som har valt att arbeta i skolan som önskar att det jobb man med de allra bästa intentioner gör inte leder till det bästa för eleverna.

I samma veva hörde jag talas om skolmodellen PALS. Jag fastnade för upplägget av arbetet som var systematiskt men som lämnade ett stort utrymme för varje skola att arbeta med de olika delarna i sin egen takt. Jag tillfrågade personalen om de ville börja med PALS, en klar majoritet sa ja och för snart ett år sedan började vi att arbeta utifrån modellen. Vi startade med en kick-off under höstlovet.

Därefter har vi:

  • identifierat risk- och skyddsfaktorer
  • lärt om relationskartläggningar
  • lärt om strategier för att aktivt arbeta för goda relationer
  • skrivit skolövergripande förväntningar på positivt beteende

Vi undervisar även i positivt beteende, modellerar och tränar. Men framförallt, vi lär tillsammans.​​​​​​​​​​​​​​

Röster om satsningen

- Jag hade lektion med en elev som jag tidigare har haft svårt att få kontakt med. Men med hjälp av en del PALS-tips så blev lektionen riktigt bra och eleven visade arbetsglädje.

- Jag tänker på att alltid hälsa på eleverna i korridorer och skolans utrymmen. Jag tycker att jag har fått bättre relationer och ett trevligare bemötande. Dessutom märker jag att jag kan gå in i situationer som kräver relation för att bryta, till exempel konflikter.

Så tycker eleverna

Elevrådets ordförande, Julius Ekelin i årskurs 9, berättar att sättet att arbeta utifrån skolmodellen PALS för trygghet och studiero har mottagits bra av skolans elever. Han betonar vikten av att vara konkret i arbetet och att inte “gulla” med regler. Att involvera eleverna i utformandet av bland annat de skolövergripande förväntningarna på positivt beteende har varit bra. Vi är båda överens om att elevinflytande är en viktig del som vi kan utveckla än mer för att nå det resultat vi önskar.

Skolmodellen PALS bygger på att en trygg lärmiljö kännetecknas av tydliga förväntningar på kunskapsmål, positivt beteende och sociala färdigheter. Detta är inga nyheter. Men i vårt systematiska arbete går vi åt samma håll, med samma steglängd och i samma takt. Vi skapar vårt “Så här gör vi på Rävlandaskolan”. En modul i taget. ​​​​​​​

Det här är PALS

Som en del av arbetet, Sveriges bästa skola och byggstenen tillitsfulla relationer arbetar flera skolor i Härryda kommunen med metoden PALS, norsk förkortning av Positiv Atferd (positivt beteende), Läringsmiljö (gynnsam inlärningsmiljö) och Samhandling (samspel/relation mellan skolpersonal och elever).

PALS är en skolomfattande och evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och delaktighet. En trygg lärandemiljö kännetecknas av tydliga förväntningar på kunskapsmål, positivt beteende och sociala färdigheter.

En skola som arbetar med PALS lägger stor vikt vid att skapa goda relationer, uppmuntra positivt beteende samt att ha bra rutiner i klassrum och gemensamma utrymmen. Det bidrar till att skolans personal blir mer proaktiv och förebygger att konflikter och problem uppstår. På det sättet minskar också akuta insatser och åtgärder under skoldagen.

PALS innebär att skolan arbetar systematiskt med personalens förhållningssätt. Syftet är att bättre kunna stödja och vägleda elever till goda skolprestationer. På så sätt kan utmanande beteende på skolan minska.

Innehållet i PALS-modellen

I PALS-modellen arbetar all personal på skolan systematiskt med:
​​​​​​​

  • Förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen
  • Goda relationer mellan eleverna samt mellan elever och personal
  • Att fastställa regler på skolans olika områden som blir tydliga för alla
  • En gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende
  • Problemlösning och konflikthantering
  • Samarbete med föräldrar

Kontakt

Malin Olsson Asp, rektor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-31