Till innehållet

Så använder vi digitala lärmiljöer i undervisningen

Vi lärare ska idag vara beredda på att kunna ge allt från utmaningar till extra anpassningar till olika elever i ett och samma klassrum, men också kunna utforma vår undervisning så att stödjande insatser och utmaningar kommer alla till del (Skolinspektionen, 2022).

Bild på ett digitalt verktyg

För att lyckas med detta så lyfter Skolinspektionen fram tre centrala områden som är avgörande för undervisningens kvalitet. Dessa är:

  • att undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd,
  • att eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar,
  • att eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande.

Vi lärare behöver reflektera och planera vår undervisning och se till att dessa områden är genomtänkta för att bedriva en undervisning som stimulerar och utmanar eleverna utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar.

I dagens samhälle krävs inte bara kvalitet utan också att vi lärare ska undervisa om digitala färdigheter i vår undervisning. Vad innebär då dessa digitala färdigheter och är vi alla experter inom detta område?

Digitala färdigheter

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd tog 2006 fram en rekommendation om åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, varav digital kompetens är ett av dessa. Digital kompetens innebär för oss lärare att utbilda eleverna i en säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik. Eleverna behöver förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen. Vi lärare behöver utveckla elevernas färdigheter att söka fram, samla in och bearbeta information samt använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt.

De behöver också utveckla färdigheter som behövs för att producera, redovisa och förstå komplex information samt förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram och använda internetbaserade tjänster. Därför är det extra viktigt att vi lärare kan känna oss trygga i våra egna digitala färdigheter om vi ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digital teknik tillsammans med eleverna (Europaparlamentet, 2006).

Vi lärare behöver bli bättre på att hitta tillfällen för att dela och lära inom vår organisation så att vi kan inspirera varandra till utveckling. Därför ville vi dela med oss lite kring hur vi använder digitala verktyg i vårt klassrum i en årskurs 3 och kanske finns det andra här ute i kommunen som också kan tänka sig att dela tips och idéer kring er undervisning?

Classroomscreen

Webbsidan Classroomscreen har en otrolig uppsättning av fantastiska hjälpmedel. Vi kan exempelvis spara ner instruktioner med bildstöd från Widgit online och klistra in i vår Classroomscreen. Det finns en timer, en klocka och textrutor vi kan flika in och arbeta med under lektionens gång. Vi kan också exempelvis skapa en VÖL-tabell och tillsammans reflektera över vad vi redan vet, vad vi önskar att ta reda på och avsluta lektionen med att utvärdera vad vi faktiskt lärt oss.

Classroomscreen blir ett levande dokument som vi skapar tillsammans med eleverna och blir ett mycket bra hjälpmedel för struktur och bildstöd till exempelvis instruktioner. För många intryck är inte bra för eleverna, kan vi tänka då. Men Classroomscreen har en funktion som heter spotlight, där vi kan kasta strålkastarljus på just det vi vill att eleverna ska ha fokus på i stunden.

Book Creator

I appen Book Creator skapar våra elever egna böcker. Där får de skapa ett omslag, en innehållsförteckning och faktatexter med bilder till. Eleverna kan fota något och klistra in, de kan söka bilder på nätet och spara ner, ladda upp och infoga. Första gången vi använde appen, modellerade vi lärare hur och vilka funktioner som finns. Vi har också, tillsammans med eleverna, utformat en struktur för hur vi arbetar i appen, som till exempel att det är prioriterat att faktatexten skrivs färdigt, innan vi får ta tid och fixa designen med alla otroliga effekter som finns tillgängliga.

Extra bra är att när vi skapat en färdig bok om exempelvis kroppen och några viktiga organ, så kan vi exportera boken som en pdf och lägga upp den i vår lärlogg på Unikum. Då kan även vårdnadshavare ta del av de områden vi arbetar med och elevens arbete får en mottagare.

NE

På NE söker vi tillsammans med eleverna upp fakta utifrån olika arbetsområden. I den del som heter NE Junior är texterna anpassade efter barn och det finns även bilder och filmer som eleverna kan titta på. Vi läser texterna tillsammans och gör gemensamma ordlistor om det vi har läst. Vi övar tillsammans på att stryka över de ord som är viktiga i texten och utifrån dem gör vi sedan en egen text. Det finns även en funktion som heter Läshjälp där eleverna kan få texten uppläst, vilket gynnar flera elever, inte minst de som har svenska som andraspråk.

Unikum - vår gemensamma lärplattform

I våra klasser har vi modellerat för eleverna i hur de navigerar på Unikum och varför vi har en gemensam lärplattform. Det är omständligt i början med att alla elever ska logga in på access manager, det har hjälpt att förbereda användarnamn samt lösenord innan som vi satt fast på deras lärverktyg. Vi har också insett att eleverna är snabblärda och snabbt imiterar det vi modellerat. De sitter också tillsammans i lärpar och kan hjälpa varandra. Inför utvecklingssamtal har vi tillsammans gått igenom skolans mall och svarat på ”trivsel” och ”min utveckling”. Vi har även visat eleverna var de kan gå in och se planeringar, där syfte och mål med undervisningen blir tydligt.

Kahoot

Är det något eleverna ser fram emot, så är det att få ha Quiz. Efter ett arbetsområde skapar vi frågor utefter det vi arbetat med och kan på så sätt utvärdera om det finns något område vi behöver repetera lite extra. Eleverna visar engagemang och lusten att lära glimtar till i deras ögon. Vi gör eleverna delaktiga i undervisningen och i sitt lärande genom att de får vara med och ta fram frågor. Exempelvis kan vi gemensamt läsa en faktatext om skelettet och sedan får varje lärpar ta fram två frågor med svarsalternativ till kommande quiz.

Bildstöd i klassrummet – både analogt och digitalt

Som vi nämner ovan så kan vi använda bildstöd i vår Classroomscreen. Men bildstöd är också något vi använder oss av analogt i undervisningen på olika sätt. Vi har märkt att detta visuella stöd bidrar till att skapa en tydlig struktur i klassrummet som gör det lättare för eleverna att veta vad som förväntas av dem. Bildstödet gynnar hela gruppen, oavsett om syftet är instruktioner, att förtydliga begrepp eller att ge en bild över hur dagen kommer se ut. Det bidrar också till en struktur för gruppen som kan stärka elevernas självständighet och även bidra till kommunikation och samspel mellan eleverna.

Genom att använda bildstöd som ett verktyg inom ledning och stimulans skapar vi en främjande lärmiljö och försöker att förebygga eventuella hinder som kan tänkas dyka upp i undervisningen. På så sätt minskar vi antalet extra anpassningar till olika elever. Vi vill även tillägga att bildstödet väcker engagemang och nyfikenhet hos våra elever. De riktar snabbt sin blick mot tavlan så fort de kommer in i klassrummet för att se vad dagens lektion har att erbjuda.

Kontakt

Lulita Iljazi, lärare Högadalsskolan

Mikaela Colm, lärare Högadalsskolan

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-21