Till innehållet

Större fokus på sexualitet, samtycke och relationer i nya läroplanen

Artikel publicerad: 09 nov 2022

Just nu pågår ett intensivt arbete på alla grundskolor med att ta till sig den nya läroplanen, Lgr22, och omsätta den i vardagen. Det handlar både om att förstå de nya texter och områden som tillkommit, men också att förstå de nya formuleringar och skrivningar som skapar förändrade förutsättningar för både undervisning och bedömning av elevens kunskaper.

En grupp barn tar en selfie i en skolkorridor.

Nytt område i läroplanen

Ett område som är helt nytt är sexualitet, samtycke och relationer. Tidigare låg det inom biologiämnet, men har nu växt och omfattar hela skolans ansvar och har därmed fått en plats i läroplanens inledande kapitel. Tillsammans ska skolan uppmärksamma och planera för hur man kan arbeta med identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar ur olika perspektiv och sammanhang. Skolverket ger mycket stöd i vad området innebär och hur de olika områdena hänger samman. Via Skolverkets utbildningsplattform finns flera webbkurser som du som enskild lärare kan delta i, skaffa dig ett konto så kan du ta del av hela utbudet.
Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Hjälp barnet att sätta gränser

Redan i förskolan har de små barnen fullt upp med att lära känna sig själva. Mycket tid går till att upptäcka hur den egna kroppen fungerar, vad den kan och inte kan göra. Tillsammans med vuxna är det viktigt att barnen lär sig att ha inflytande över och vara delaktiga i det som sker med dem och deras kroppar. Det är en bra grund för att bygga en sund och stark självkänsla, men också för empati för andra. Barn som känner sitt eget värde förstår också andras värde bättre.

I kommunens förskolor har man under flera år arbetat med ett material från Rädda Barnen som heter Stopp! Min kropp! I materialet finns tips på hur man kan prata med små barn, hur man kan formulera kroppsregler och skillnaden på bra och dåliga hemligheter.
Materialet Stopp! Min kropp! Länk till annan webbplats.

Sexualitet, samtycke och relationer - en del av arbetet med likabehandling och skolans värdegrund

Många kan nog fundera på varför sexualitet, samtycke och relationer blivit ett så centralt område i grundskolans gemensamma uppdrag. Om man ser hur frågor som rör könsmönster, kroppslig integritet, normer, hälsa, jämställdhet, hedersrelaterat våld och förtryck, samt sexualitet och relationer kan kopplas samman med skolan likabehandlingsarbete och värdegrund så är det lättare att förstå. Om skolan låter arbetet utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt så visas respekt för den enskilda individen.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2018 visar att framgångsrika skolor kopplar arbetet med sex och samlevnad till skolans värdegrundsarbete. På dessa skolor är även eleverna med och påverkar undervisningen, både till innehåll och genomförande. Det viktigaste är dock att undervisningen är återkommande i många olika sammanhang och inte knutet till temadagar och enskilda insatser.

Synen på sexualitet är präglad av samhällets lagar och normer

Normer och perspektiv på sexualitet kan vara viktiga att synliggöra och samtala kring i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Samtidigt behöver man som lärare kunna skilja på kunskaper och åsikter, för att undervisningen inte ska bli godtycklig. Läraren behöver givetvis också vara tydlig med den värdegrund som undervisningen vilar på.

Området sexualitet, samtycke och relationer är omgärdat av normer och myter. Det kan handla om att visa att kroppar kan se ut på många olika sätt och att könsidentiteterna man och kvinna, som många utgår ifrån, inte alltid speglar den variation som finns. Trots att individer ur HBTQ gruppen finns runt omkring oss i samhället, men också i klassrummet, utgår oftast undervisningen från den heterosexuella gruppen.

En stor grupp av HBTQ ungdomar uttryckte i en Göteborgsenkät 2021 att de inte känner sig trygga i skolan och att de ofta utsätts för kränkningar. Dessutom är de inte trygga med att vuxna i skolan ingriper vid kränkningar. Även i kommunens resultat från GR enkäten kan vi se att gruppen av åk 5 och åk 8 elever, som inte uppfattar sig som vare sig kille eller tjej, känner sig mer utsatta än övriga elever. Skolan blir därmed en plats där det är svårt att vara normbrytande.

Förhållningssätt utifrån värdegrunden skapar öppet klimat

All personal i skola och fritidshem har möjlighet att möta elevernas nyfikenhet men också missförstånd, eventuell oro och upplevelser av begränsande normer. För att detta ska kunna bli möjligt behövs ett klimat där eleverna uppmuntras att ställa frågor och dela sina tankar. Oftast ges inte tillfället i den planerade undervisningen utan kanske vid matbordet tillsammans med eleverna under lunchen, ute på gården då eleverna har rast eller spontant efter en lektion när eleven dröjer sig kvar. Det viktigaste då är att fånga ögonblicket men också att fånga de situationer som ibland uppstår då normer och värderingar visar sig i elevernas umgänge med varandra.

Frågor att samtala vidare om med dina kollegor

  • Hur arbetar du med att fånga frågan i flykten?
  • Vilka situationer uppstår i skolans vardag som knyter an till sexualitet, samtycke och relationer och hur hanterar du dem?
  • Hur möjliggör du för eleverna att samtala om sådant de möter på nätet och i sociala medier?
  • Finns det frågor som du tycker kan vara svåra att hantera?

Kontakta redaktionen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt