Särskola

Vem får gå i särskolan?

Särskolan finns för de elever som bedöms inte nå upp till grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenutbildningens kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning.

Skolformer

  • För elever i årskurserna 1 till 9 finns den obligatoriska skolformen grundsärskola. Träningsskola är en inriktning inom grundsärskolan.
  • Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.
  • Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.