Kontakt
Lyssna

Skolskjuts och skolkort i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun har under vissa förutsättningar rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Ansökan om skolskjuts i grundskolan

För att en elev som är folkbokförd i Härryda kommun ska få skolskjuts eller skolkort så måste eleven vårdnadshavare ansöka om detta. Du som vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts när som helst under året och din ansökan behandlas så fort som möjligt. För mer information om förutsättningarna för att få skolskjuts läs kommunens riktlinjer för skolskjuts:

Riktlinjer för skolskjuts/skolkortPDF

Du som är vårdnadshavare ansöker om skolskjuts med hjälp av kommunens e-tjänst för skolskjuts.(Se länk nedan). Du som vårdnadshavare behöver legitimera dig med e-legitimation för att kunna göra en ansökan om skolskjuts. Om ni är två vårdnadshavare så måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Min sidalänk till annan webbplats och signera med sin e-legitimation. När ett beslut har tagits i ert ärende kommer du som vårdnadshavare få ett mejl att något har hänt i ert ärende. För att ta del av beslutet logga in på Min sidalänk till annan webbplats

Skolan informerar om din skolskjuts

När du fått beslut från kommunen om att ditt barn blivit beviljad skolskjuts informerar din skola om vilken typ av skolskjuts du har rätt till. Görs ansökan löpande under året och beviljas kontakta skolan direkt om mer informtion kring ditt barns skolskjuts.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på din skolskjuts så prata med din skola.

E-tjänst, ansökan om skolskjuts och skolkort länk till annan webbplats

Vanliga frågor och svar om skolskjuts/skolkort

Krav för rätt till skolskjuts/skolkort

För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts utifrån färdvägens längd ska färdvägen vara:
- för elev i förskoleklass och i årskurs 1-3, minst 2 kilometer till skolan.
- för elev i årskurs 4-5, minst 3 kilometer till skolan.
- för elev i årskurs 6-9, minst 4 kilometer till skolan.

Med färdväg avses den kortaste gångvägen mellan hemmet och skolan. Elev kan också hämtas från en uppsamlingsplats. Avståndet mellan hemmet och uppsamlingsplatsen får inte vara längre än som ovan.

Skolskjuts kan även beviljas på grund av trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Ett kortvarigt funktionshinder berättigar inte ensamt till skolskjuts.

Vid trafikförhållande görs bedömning relaterat till ålder, allmän mognad i trafiken eller vägens trafikfarlighet.

Vid funktionshinder görs bedömning av inskickat intyg relaterat till behov av skolskjuts.

Ingen skolskjuts/skolkort till fritidshem

Kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skjuts till eller från fritidshem. Elev som vistas på fritidshem/fritidsklubb i anslutning till skoldagen är inte berättigad till skolskjuts mellan fritidshem/fritidsklubb och bostad. Elev kan dock erbjudas skolskjuts till och/eller från skolan de dagar då man inte har
fritidshem/fritidsklubb, om övriga förutsättningar för skolskjuts är uppfyllda.

Skjuts till modersmålsundervisning

Du behöver inte ansöka om skolskjuts för ditt barns modersmålsundervisning. Skjuts anordnas från höstterminens start.

Ansökan och intyg vid funktionsnedsättning

Bedömning görs utifrån inskickat intyg relaterat till behov av skolskjuts. Intyg kan laddas upp i ansökan som görs via e-tjänsten för skolskjutslänk till annan webbplats. Om ansökan inte görs via e-tjänst kan intyg skickas till:

Härryda kommun
Utbildning och kultur
Ärende: Intyg skolskjuts
435 80 MÖLNLYCKE

Alternativt till skolskjuts@harryda.se

Planering och form av skolskjuts/skolkort

I Härryda kommun hänvisas alla skolskjutsberättigade elever till att åka kollektivt med skolkort. Där linjetrafik saknas ordnar kommunen skolskjuts med "Lilla bussen" eller skoltaxi vid val av anvisad skola. Planering av "Lilla bussen" och eventuell skoltaxi samt utdelning av skolkort sker på din skola/friskola. Föregående läsårs skolkort kan användas från skolstart till och med 15 september. Utdelning av de nya skolkorten sker i samband med skolstart.

Skolskjuts/skolkort vid val av annan skola i kommunen

Vid val av annan kommunal skola eller fristående skola inom kommunen erbjuds skolskjuts i form av skolkort, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. Om linjetrafik saknas eller av andra skäl inte kan utnyttjas kan skolskjuts med upphandlade skolbussar eller skoltaxibilar erbjudas om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. För att bedöma organisatoriska eller ekonomiska svårigheter görs en jämförelse med de förutsättningar som skulle ha gällt till anvisad skola.

Skolskjuts/skolkort vid val av skola utanför kommunen

Vid val av skola i annan kommun kan ett skolskjuts beviljas i de fall det kan ske utan merkostnad.

Skolskjuts/skolkort vid växelvis boende

Vid växelvis boende inom Härryda kommun kan rätt till skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadress i de fall eleven går på en skola inom Härryda kommun. Vårdnadshavarna måste ha gemensam vårdnad om eleven och eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Skolskjuts/skolkort för elev folkbokförd i annan kommun

Elev folkbokförd i annan kommun hänvisas till sin hemkommun för beslut om skolskjuts. Hemkommunen ansvarar över att tillhandahålla skolskjuts.

Olycksfallsskada/planerad operation eller sjukdom

Alla elever är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Olycksfall ska anmälas via blankett SkadeanmälanPDF

Läs mer om försäkring här

Om ditt barn tillfälligt behöver skolskjuts på grund av medicinska skäl, till exempel planerad operation eller sjukdom, kan du ansöka om tillfällig skolskjuts. För att kunna göra det måste barnet vara skriven i kommunen och ha ett läkarintyg som styrker behovet av skolskjuts. Ansökan behöver inkomma med god framförhållning för att kunna hanteras i tid. Ansökan görs via kommunens e-tjänst.länk till annan webbplats

Ordningsregler för skolskjuts

Läs om ordningsregler för skolskjuts härPDF

Bälte i buss
Alla busspassagerare som är äldre än tre år ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet.
Om det inte finns någon sittplats med bilbälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen (om bussen är godkänd för ståplatser). Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får en annan plats användas, även om det finns sittplatser med bilbälte tillgängliga.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av störning, tillbud eller olycksfall

Om du önskar rapportera en störning, olycka eller tillbud som inträffat i samband med en transport kan du använda nedanstående e-tjänstformulär.

E-tjänst, anmälan av störning, tillbud eller olycksfall

Borttappat skolkort

Vid borttappat kort, kontakta skolan.

Ansökan vid sekretesskydd

Om du eller ditt barn omfattas av sekretesskydd kontakta oss på skolskjuts@harryda.se

Väntetider och restider

Väntetider och längre restider kan förekomma för ditt barn. För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt kan vissa
barn få längre väntetider och restider än andra.