Skolskjuts och busskort i grundskolan

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun har under vissa förutsättningar rätt till skolskjuts. Skolskjuts kan beviljas med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Ansökan om skolskjuts

Du som vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts när som helst under året. För mer information om förutsättningarna för att uppfylla kraven för skolskjuts läs kommunens riktlinjer:

Riktlinjer för skolskjuts Länk till annan webbplats.

Du som är vårdnadshavare ansöker om skolskjuts med hjälp av kommunens e-tjänst för skolskjuts. När ett beslut har tagits kommer du som vårdnadshavare få ett mejl om detta. Beslutet kommer finnas under Mina sidor Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på skolskjutsen ta kontakt med elevens skola.

E-tjänst: Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar om skolskjuts

Kriterier för rätt till skolskjuts

För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts utifrån färdvägens längd ska färdvägen vara:

  • För elev i förskoleklass och i årskurs 1-3, minst 2 kilometer till skolan.
  • För elev i årskurs 4-5, minst 3 kilometer till skolan.
  • För elev i årskurs 6-9, minst 4 kilometer till skolan.

Med färdväg avses den kortaste gång/cykelvägen mellan hemmet och skolan. Elev kan också hämtas från en uppsamlingsplats. Avståndet mellan hemmet och uppsamlingsplatsen får inte vara längre än som ovan avståndskrav.

Om den närmaste lämpliga skolvägen bedöms som trafikfarlig med hänsyn till elevens ålder och mognad beviljas skolskjuts. Skolskjuts kan även beviljas om en elev på grund av en funktionsnedsättning har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan. Funktionsnedsättningen kan vara varaktig eller tillfällig. Läkarintyg som styrker elevens behov av skolskjuts behöver skickas in vid ansökan.

Ingen skolskjuts till fritidshem

Kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshemmet. Elev som vistas på fritidshem/fritidsklubb i anslutning till skoldagen är inte berättigad till skolskjuts mellan fritidshem/fritidsklubb och hemmet. En elev kan erbjudas skolskjuts till/eller från skolan de dagar då eleven inte har fritidshem/fritidsklubb, om förutsättningarna för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.

Transport till modersmålsundervisning

Du behöver inte ansöka om transport för ditt barns modersmålsundervisning. Transporten anordnas från höstterminens start.

Planering av skolskjuts

När skolan beslutar om färdsätt tar man hänsyn till elevens ålder och mognad. I Härryda kommun hänvisas alla skolskjutsberättigade elever i första hand till att åka kollektiv linjetrafik med skolkort. Där linjetrafik saknas ordnar kommunen skolskjuts med "Lilla bussen" eller skoltaxi vid val av anvisad skola. Planering av "Lilla bussen", skoltaxi samt utdelning av skolkort sker på barnets skola. Föregående läsårs skolkort kan användas till och med den 15 september.

Skolskjuts vid val av annan skola i kommunen

Vid val av annan kommunal skola eller fristående skola än anvisad skola inom kommunen erbjuds skolskjuts i form av skolkort, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. Om linjetrafik saknas eller av andra skäl inte kan utnyttjas kan skolskjuts med upphandlade skolbussar eller skoltaxibilar erbjudas om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. För att bedöma organisatoriska eller ekonomiska svårigheter görs en jämförelse med de förutsättningar som skulle ha gällt till anvisad skola.

Skolskjuts vid val av skola utanför kommunen

Vid val av skola i annan kommun kan skolskjuts beviljas i de fall det kan ske utan merkostnad för kommunen.

Skolskjuts vid växelvis boende

Vid växelvis boende inom Härryda kommun kan rätt till skolskjuts prövas från bägge vårdnadshavares folkbokföringsadress i de fall eleven går på en skola inom Härryda kommun. Vårdnadshavarna måste ha gemensam vårdnad och eleven bor lika mycket hos bägge vårdnadshavare. Eleven måste vara folkbokförd i Härryda kommun för att kunna ansöka utifrån växelvisboende.

Skolskjuts för elev folkbokförd i annan kommun

En elev som är folkbokförd i annan kommun hänvisas till sin hemkommun. Hemkommunen ansvarar över att tillhandahålla skolskjuts.

Olycksfallsskada/planerad operation eller sjukdom

Alla elever är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Olycksfall ska anmälas via blanketten: Skadeanmälan Pdf, 147.8 kB.

Läs mer om försäkring här

Om ditt barn tillfälligt behöver skolskjuts på grund av medicinska skäl, till exempel planerad operation eller sjukdom, kan du ansöka om tillfällig skolskjuts. För att kunna göra det måste barnet vara skriven i kommunen och ha ett läkarintyg som styrker behovet av skolskjuts. Ansökan behöver inkomma med god framförhållning för att kunna hanteras i tid. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Ordningsregler för skolskjuts

Läs om ordningsregler för skolskjuts här Pdf, 1.4 MB.

Bälte i buss
Alla busspassagerare som är äldre än tre år ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet.
Om det inte finns någon sittplats med bilbälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen (om bussen är godkänd för ståplatser).

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälan av störning, tillbud eller olycksfall

Om du önskar rapportera en störning, olycka eller tillbud som inträffat i samband med en transport kan du använda nedanstående e-tjänstformulär.

E-tjänst, anmälan av störning, tillbud eller olycksfall

Borttappat skolkort

Vid borttappat kort kontakta skolans expedition.

Ansökan vid sekretesskydd

Om du eller ditt barn omfattas av sekretesskydd kontakta oss på skolskjuts@harryda.se

Väntetider och restider

Väntetider och längre restider kan förekomma för ditt barn. För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt kan vissa
barn få längre väntetider och restider än andra.

Uppgradering av skolkort

Elever som idag har ett skolkort för zon B beviljat från kommunen har möjlighet att utöka skolkortet till flera zoner. Detta gäller för elever som har ett växelvis boende i en kranskommun. Skolkortet kan uppgraderas till zon AB eller BC. Du som vårdnadshavare kan köpa ett uppgraderat skolkort för den mellanskillnad som uppstår mellan skolkortet och det uppgraderade kortet. Kostnaden för skolkortet faktureras månadsvis. Vid uppsägning av uppgradering av skolkort behöver inkomma till kommunen senast i slutet av månaden. Ny ansökan behöver göras inför varje nytt läsår.

Möjligheten att uppgradera skolkort börjar gälla från januari 2022.

Ta kontakt med skolskjutshandläggare på skolskjuts@harryda.se för att få hjälp med uppgradering av skolkort.