Skolplikt och utlandsvistelser

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

För vilka elever gäller skolplikten?

Skolplikten gäller i förskoleklassen, grundskolan samt i grundsärskolan och omfattar barn som är folkbokförda i Sverige. Barn som vistas utomlands varaktigt, alltså under en längre tid, har inte skolplikt.

För de flesta elever upphör skolplikten efter att eleven avslutat årskurs 9. Om en elev uppnår alla grundskolans kunskapskrav i förtid så upphör skolplikten, men eleven har fortsatt rätt att gå klart den högsta årskursen. Om en elev inte har gått ut den högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört så ska skolplikten förlängas med ett år. Skolplikten fortsätter dock inte efter att eleven har fyllt 18 år.

Vem ansvarar för att skolplikten uppfylls?

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan. Huvudmannen för den skola som eleven går i ska se till att eleven fullgör sin skolgång. Hemkommunen har det övergripande ansvaret att bevaka att alla skolpliktiga elever i kommunen har en skolplacering.

Uppskjuten skolplikt

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare måste du ansöka om uppskjuten skolplikt. För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten.

Tidigare skolstart

Utgångspunkten är att ett barn ska gå i förskoleklass från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Ett barn kan dock få tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. Du som vårdnadshavare behöver göra en ansökan. Skolplikten inträder inte vid denna tidpunkt, utan gör det först höstterminen barnet fyller 6 år.

Utlandsresor och skolplikt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Om du flyttar utomlands ska du anmäla det till Skatteverket. Då upphör skolplikten. Om du ska vara folkbokförd i Sverige under utlandsvistelsen ska du ansöka om fullgörande av skolplikten på annat sätt.

Enligt 24 kap 23§ i skollagen (2010:800) kan ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt. Medgivande ska lämnas om:

1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag,

2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses

3. det finns synnerliga skäl.

Skolpeng utomlands

Det finns ingen skyldighet i skollagen eller annan lagstiftning för kommuner att finansiera skolgång i skolor utanför landets gränser. Härryda kommun betalar inte ut skolpeng för att finisiera skolgång i utländska skolor som tar ut elevavgifter.

E-tjänst för skolplikt

Härryda kommun har en e-tjänst för skolplikt där du som vårdnadshavare kan ansöka om följande:

  • Ansökan om uppskjuten skolplikt
  • Ansökan om tidigare skolstart
  • Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt