Till innehållet

Skolplikt och utlandsvistelser

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till kostnadsfri utbildning. Skolplikt innebär att alla barn måste gå i skolan, från det år barnet fyller 6 år till det år barnet har gått ut årskurs 9.

Gruppbild på elever med stora leenden

För vilka gäller skolplikten?

Skolplikten påverkar barn som är folkbokförda i Sverige och gäller i förskoleklass, grundskola och i grundsärskola. Barn som vistas utomlands under en längre tid har inte skolplikt.

För de flesta elever upphör skolplikten efter att eleven avslutat årskurs 9. Om en elev uppnår alla grundskolans kunskapskrav i förtid upphör skolplikten men eleven har fortsatt rätt att gå klart den högsta årskursen. Om en elev inte har gått ut den högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört så ska skolplikten förlängas med ett år. Skolplikten fortsätter dock inte efter att eleven har fyllt 18 år.

Vem ansvarar för att skolplikten uppfylls?

Alla barn med skolplikt har också rätt till utbildning. Att ha rätt till utbildning betyder att ditt barn har rätt till gratis utbildning i svensk skola (förskoleklass, grundskola och grundsärskola). Rätten till utbildning är en skyddad rättighet enligt svensk lag. Sektorn för utbildning, kultur och fritid ansvarar för att se till att skolpliktiga barn som bor i Härryda kommun får den utbildning de har rätt till.

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan. Huvudmannen ansvarar för att skolan som eleven går ser till att eleven fullgör sin skolgång. Hemkommunen har det övergripande ansvaret att bevaka att alla skolpliktiga elever i kommunen har en skolplacering.

Uppskjuten skolplikt

Alla barn i Sverige har enligt lag skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Om vårdnadshavare vill att sitt barn ska börja i skolan ett år senare måste vårdnadshavaren ansöka om uppskjuten skolplikt. För att ansökan ska beviljas måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten.

Tidigare skolstart

Utgångspunkten är att ett barn ska gå i förskoleklass från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Ett barn kan dock tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år om vårdnadshavare har ansökt om det. I detta fall inträder skolplikten inte vid denna tidpunkt, utan först höstterminen barnet fyller 6 år.

Utlandsresor och skolplikt

Ibland finns det tillfällen då du vill att ditt barn ska åka utomlands. Det kan till exempel vara en lång semesterresa eller att du som vårdnadshavare arbetar utomlands. I andra fall kan det vara så att du och din familj vill besöka ert hemland under en längre tid. Nedan kan du läsa om vilka möjligheter som finns för ett skolpliktigt barn att åka utomlands, med eller utan skolgång i utlandet.

Ingen skolplikt om barnet är utomlands över ett år

Om du vill att ditt barn ska åka utomlands under en längre period kan skolplikten för ditt barn ta slut. Om barnet ska vara utomlands längre tid än ett år är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla det till Skatteverket. I Härryda kommun gäller oftast att ditt barn inte har skolplikt om hen är utomlands i ett år eller mer. Därför är det viktigt att du skickar in en anmälan till oss tre månader innan vistelsen utomlands så att vi kan bedöma om barnet fortsätter att ha skolplikt eller inte. Om vi inte får in din anmälan kommer vi att behöva kontakta er tills vi får en anmälan.

Upphörande av skolplikt Länk till annan webbplats.

Detta händer om ditt barn inte längre har skolplikt

När ditt barn inte längre har skolplikt i Sverige kommer barnet inte längre att få gå kvar på sin nuvarande skola. Om ditt barn kommer tillbaka till Sverige har hen som vanligt skolplikt och rätt till utbildning. Vi kan dock inte garantera att det blir i samma skola eller åldersgrupp.

Detta händer om ditt barn fortsätter att ha skolplikt

Om Härryda kommun bedömer att ditt barn har fortsatt skolplikt är du som vårdnadshavare skyldig att se till att barnet kommer till skolan och fortsätter sin skolgång i Sverige.

Utomlandsvistelser mindre än ett år

Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skola i Sverige. Men ibland kan det vara nödvändigt att barnet går i skola utomlands under en tid. Under vissa speciella förutsättningar kan vi bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på en skola utomlands. Du behöver då ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikten på annat sätt än att gå i den svenska skolan. För att Härryda kommun ska hinna ta beslut om din ansökan behöver du lämna den till ansökan minst tre månader innan skolgången utomlands.

Kraven är höga för att ditt barn ska få lov att fullgöra sin skolplikt på annat sätt än i skola i Sverige. Det är mycket ovanligt att ett barn får fullgöra sin skolplikt på annat sätt. För att Härryda kommun ska bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på att annat krävs tre saker:

1. Skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den svenska grundskolan. Vi bedömer alltid varje skola individuellt och fattar beslut om skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den svenska grundskolan utifrån följande faktorer:

  • Skolan följer den svenska läroplanen.

  • Skolan har kursplanerna i svensk grundskola som utgångspunkt i utbildningen.

  • Det går att få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands. Att det går att få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands betyder att Härryda kommun ska kunna följa upp ditt barns kunskaper i skolan. Vi vill också få information om att ditt barns skola följer en plan för undervisningen. Det är också viktigt att vi får veta om ditt barn är närvarande i undervisningen.

2. Det finns synnerliga skäl för att få fortsätta att ha skolplikt utomlands. Vi gör alltid en individuell bedömning när det kommer till om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl innebär att det måste finnas ett mycket starkt skäl till att ditt barn inte kan stanna i Sverige för att gå i skolan.

3. Exempel på ett synnerligt skäl är att det är nödvändigt för dig som vårdnadshavare att arbeta utomlands och att barnet måste följa med. Tänk då på att arbetet eller studierna ska vara på uppdrag av arbetsgivare och att du ska kunna styrka detta genom till exempel intyg från arbetsgivare. Att du själv väljer att arbeta utomlands, till exempel genom distansarbete, är inte ett synnerligt skäl.

Skolpeng utomlands

Kommunen har ingen skyldighet att finansiera skolgång i skolor utanför landets gränser. Härryda kommun betalar inte ut skolpeng för att finisiera skolgång i utländska skolor som tar ut elevavgifter.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-23