Modersmålsundervisning

De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. Barn som har modersmålsundervisning får hjälp att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Bedömning och betygsättning sker utifrån kursplanen för ämnet modersmål.

Rätt till modersmålsundervisning (även teckenspråk)

För att ha rätt till modersmålsundervisning ska :

  • en eller båda vårdnadshavarna ha ett annat språk än svenska som modersmål.
  • eleven använda sitt modersmål hemma varje dag.
  • eleven ha grundläggande kunskaper i språket.
  • eleven gå i grundskola (ej förskoleklass).

Rätt till modersmålsundervisning som nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ansökan till modersmålsundervisning

Ny ansökan till modersmålsundervisning görs av vårdnadshavare inför kommande läsår under perioden 1 mars-1 juni. Ansökan gör du med e-legitimation via vår e-tjänst. Besked om antagning kommer i juni.

Om ditt barn redan har modersmålsundervisning behöver du inte ansöka igen. Alla grundskoleelever som går i kommunala skolor eller är bosatta i kommunen kan ansöka (gäller ej förskoleklass). För att en grupp ska starta behöver kommunen ha minst 5 ansökningar till det språket. Om du får avslag angående detta behöver du ansöka igen till kommande år.

Undervisningen startar tidigast första veckan i september men det kan även dröja till senare i september på grund av planering av lokaler, lärare och schema. Kommunens riktlinjer avgör om elev har rätt till skolskjuts från ordinarie skola till skola för modersmålsundervisning (om annan än ordinarie skola).

Önskar ni inte längre modersmålsundervisning ska ni säga upp er plats. Om modersmålsundervisningen inte sägs upp så förutsätts att ditt barn fortsätter modersmålsundervisningen.

Nyinflyttad i kommunen kan ansöka genom att ta kontakt direkt med enhetschefen för Centrum för flerspråkigt lärande. Kontaktuppgifter finns på denna sidan.

Transport

Vid behov av transport mellan ordinarie skola och modersmålsundervisningen följs kommunens riktlinjer för skolskjuts, vad gäller avstånd och årskurs (i detta fall avses avstånd mellan ordinarie skola och modersmålsundervisning). Om deltagande i modersmålsundervisning medför att eleven missat sin ordinarie skolskjuts hem kan skolskjuts beviljas från modersmålsundervisningen till hemmet.

Riktlinjer för skolskjuts

Kontakt

Sanna Ingelstam Duregård
Enhetschef
Centrum för flerspråkigt lärande
sanna.ingelstam-duregard@harryda.se031-724 62 95

Farhad Roashan, administratör
farhad.roashan@harryda.se