Lyssna

Ledighet

Det är skolans rektor som beslutar om en elev ska få ledigt eller inte. Enligt skollagen kan rektor delegera beslut om kortare ledighet till annan personal på skolan. Om beslutet gäller längre ledighet än tio dagar för en elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola får rektor inte delegera besutet till någon annan.

Ledighet upp till 10 dagar

En elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas är:

  • Frånvarons längd
  • Elevens studiesituation
  • Möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • Hur angelägen ledigheten är för eleven

Ledighet längre än 10 dagar

För att bevilja ledighet längre än 10 dagar krävs synnerliga skäl, vilket är ett högt ställt krav. Att exempelvis åka på semester med sin familj kan i normala fall inte anses vara ett synnerligt skäl för ledighet.Det krävs i så fall att resan har ett ytterligare syfte än en vanlig semesterresa, exempelvis om en familj genomgått en kris och behöver göra en resa tillsammans. Många gånger kan ett synnerligt skäl behöva styrkas av någon annan än vårdnadshavarna, exempelvis läkare, psykolog eller kurator.