Ledighet

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Du som vårdnadshavare ska se till att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap. 20 § skollagen 2010:800).

En elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska delta i verksamheten som anordnas om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Ett giltigt skäl är anmäld sjukfrånvaro eller beviljad ledighet. En elev har därmed inte automatisk rätt till ledighet utöver loven. En elev kan beviljas kortare ledighet vid enskilda angelägenheter. Det kan exempelvis handla om enstaka dagars frånvaro på grund av familjehögtid, begravning eller liknande. Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas är:

  • Frånvarons längd
  • Elevens studiesituation
  • Möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • Hur angelägen ledigheten är för eleven.

För att bevilja ledighet längre än 10 dagar krävs synnerliga skäl, vilket är ett högt ställt krav. Att exempelvis åka på semesterresamed sin familj anses inte vara ett synnerligt skäl för ledighet. Det krävs i så fall att resan har ett ytterligare syfte än en vanlig semesterresa. Familjehögtider eller religiösa högtider kan vara godtagbara skäl till att ledighet beviljas. Många gånger ska ett synnerligt skäl behöva styrkas av någon annan än er vårdnadshavare, exempelvis läkare, psykolog eller kurator. Barns rätt till utbildning är väldigt viktig vilket föranleder till att Härryda kommun är restriktiva till att bevilja längre ledighet. Beslut om ledighet går inte att överklaga.

Ansöka om ledighet

Vårdnadshavare ansöker om ledighet för en elev via Skola24 Länk till annan webbplats.. Ansökan om ledighet ska registreras i Skola24 två veckor innan önskad ledighet. Om ansökan inte kan registreras i Skola24 ska kontakt tas med ansvarig lärare. Under perioden då nationella prov utförs kommer ingen ledighet beviljas om det inte föreligger synnerliga skäl. Ledighet vid terminsstart bör också undvikas. Giltig frånvaro ska bero på sjukdom eller i förväg beviljad ledighet.

Om en elev inte fullgör sin skolgång och det är visat att det beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad den är skyldig att göra kan Härryda kommunförelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite/böter.

Vad händer om eleven är frånvarande trots att ledigheten inte har beviljats?

Om ni har fått ett avslag på er ansökan, men ändå väljer att låta ert barn vara frånvarande från skolan noteras den som ogiltig.