Kontakt
Lyssna

Kvalitet och utveckling

För att kvalitetssäkra och utveckla grundskoleverksamheten arbetar vi kontinuerligt med planering och uppföljning. Grunden för kvalitetsarbetet finns i den lagstiftning och de mål som reglerar verksamheten.

Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från skollagen, läroplaner samt kursplaner och dessutom kommunala mål. Kommunen arbetar med olika resultat och kvalitetsunderlag för att följa upp verksamheten både på skolnivå samt på kommunövergripande nivå.

Mål - nationella och kommunala

Härryda kommuns grundskolor och grundsärskolor styrs både av nationella och kommunala mål. Målen ska genomsyra all verksamhet och används i planering och uppföljning. De nationella målen uttrycks i läroplanen och de kommunala målen utgår från Härryda kommuns politiska inriktningsmål.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läroplan för grundsärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingsarbete

Våra grundskolor utvecklas och förbättras ständigt. En skola är i en ständig förändring utifrån de elever som går där och det personalen behöver lära sig för en fortsatt god undervisning. Varje skola har därför sitt eget kvalitetsarbete för att finna nya vägar att möta elevernas behov och ge utmaningar på rätt nivå. Rektor ansvarar och leder detta arbete på skolan. Som ett stöd i detta arbete och finns i kommunen en Utvecklings- och stödenhet som arbetar med olika utvecklingsprojekt och kompetensutveckling för vår personal.

Har du synpunkter?

Alla synpunkter på verksamheten hanterar vi systematiskt. Inkomma synpunkter vidarebefordras till ansvarig chef. Svar lämnas skyndsamt, skriftligt eller muntligt. Samtliga synpunkter som inkommer under året används som ett underlag för att förbättra verksamheten.
Lämna en synpunktöppnas i nytt fönster

Enkäter 2018

Samtliga grundskolor deltar årligen i enkätundersökningar för både vårdnadshavare och elever. Den regiongemensamma elevenkäten innefattar samtliga GR:s medlemskommuner och omfattar kommunens elever i årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 9. Nedan finner du sammanställt resultat för respektive årskurs som deltog i enkäten 2018.

Kvalitetsredovisning

Läs mer om skolornas respektive kvalitetsarbete under varje skolas hemsida. Se harryda.se/grundskola

Kontakt

Annika Gry, tf verksamhetschef annika.gry@harryda.se

utbildning@harryda.se

Relaterad information

Externa länkar