Vällsjöskolan

På Vällsjöskolan arbetar vi tillsammans i arbetslag för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Varje arbetslag består av behöriga lärare/lärare i fritidshem som har ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag.

Vällsjöskolan är en F-5 skola med ca 170 elever. Skolan är belägen i ett villaområde med närhet till naturen, Vällsjön och vår skolskog. På Vällsjöskolan är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig del för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.

Skolans verksamhetsidé

I det systematiska kvalitetsarbetet finns ett identifierat behov av att arbeta med elevernas måluppfyllelse och elevernas kunskapsresultat samt den röda tråden i undervisningen.

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på att genom arbete med planering, genomförande och uppföljning höja kvalitén på verksamheten. Vi har valt att utgå från skolverkets tillgänglighetsmodell och har utifrån den format enhetens verksamhetsidé.

 

Elevinflytande

Ordningsregler på Vällsjöskolan

Skolan ska vara trygg och erbjuda lugn och ro för att elever och lärare ska kunna arbeta och trivas. Lärarna och eleverna på skolan ska tillsammans arbeta för en bra arbetsmiljö och komma överens om ordningsregler på skolan.

Elever och vuxna bestämmer reglerna tillsammans

De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna bestämma tillsammans. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de vill ha, bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla. I reglerna står det vad man får göra och inte göra i skolan. De kan handla om att komma i tid till lektionerna, att vara en bra kompis, att lyssna på de vuxna i skolan och att inte använda sin mobiltelefon under lektionstid. Reglerna är till för att skapa ordning, trivsel och studiero.

Elevråd

Skolan har ett elevråd som träffas en gång varje månad. På elevrådet tar vi upp sådant som rör elevernas arbetsmiljö och fokus har varit på ordningsregler och utemiljö. Varje klass har klassråd där det beslutas om klassens ledstjärnor och man kan diskutera frågor som representanterna från klassen kan föra vidare till skolans elevråd.

Inför läsåret 20/21 kommer elevrådet att ansvara för arbetet med Agenda 2030 på Vällsjöskolan.

Samverkan mellan skola och hem

Information kommer

Fritidshem och Fritidsklubb

På Vällsjöskolan har vi ett fritidshem med två avdelningar. F-1 Pärlan och 2-3 Läslusten där fritidsklubben ingår. Fritidshemmet öppnar 6.30 och har öppet till 17.30 eller utifrån behov av omsorg.

På fritidshemmet ansvarar lärare i fritidshem för undervisningen. Undervisningen ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. Undervisningens innehåll behöver genomföras så att den överensstämmer med de värden som skolan ska förmedla enligt läroplanen. Syftet med undervisningen beskrivs i läroplanen lgr11 kap 4: Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.


Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

Vid frånvaro skall vårdnadshavare anmäla sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen.

Frånvarande elev registreras då som anmäld frånvaro i Skola24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.

Frånvaro specialkost:

Om ditt barn har specialkost är det även viktigt att du frånvaroanmäler även detta. Ring 031-724 70 85.