Lyssna

Skinnefjällsskolan

Skinnefjällsskolan i Mölnlycke är en F-3-skola med barn mellan sex och nio år. Vi har tolv klasser och tolv fritidsavdelningar. Skinnefjällsskolan ligger nära skogen, som vi använder flitigt och det finns flera sjöar inom gångavstånd.

Skolans verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé ligger till grund för allt vi strävar mot:

”Trygghet, respekt och gemenskap bygger en stabil grund, vilket ger oss glädje, nyfikenhet och mod att våga testa nya möjligheter för att lära för livet!” 

Vi på Skinnefjällsskolan vill ha en levande skola med öppna dörrar mellan de olika verksamheterna, där barnen i lugn och ro och efter egna mognad får ta in den kunskap som vi ska ge dem i skolan och i fritidsverksamheten.

Elevinflytande

Vi som arbetar inom skolan är skyldiga att ge elever inflytande. Det finns beskrivet i både skollag och läroplan. Forskning visar att elever känner ökad glädje och tillfredsställelse när de görs delaktiga i undervisningen och att deras motivation för att lära sig ökar vilket leder till bättre resultat för eleverna.

Elevdelaktighet och elevinflytande ska vara en naturlig och återkommande del av skolan och undervisningen. För att tydliggöra vad elevdelaktighet och elevinflytande handlar om delar Skolverket och forskning in området i tre delar:

1. Informellt inflytande: Sådant som sker i klassrummet exempelvis kooperativt lärande, elevdelaktighet i planeringar, genomförande, utvärderingar, arbetsformer och redovisningsmetoder.

2. Reellt inflytande: Sådant som står i skollagen och FN:s barnkonvention. Demokratiperspektivet i skolan och i samhället.

3. Formellt inflytande: Delaktighet genom exempelvis klassråd, elevråd och ungdomsfullmäktige.

På Skinnefjällsskolan arbetar vi med dessa tre delar kontinuerligt men under läsåret 20/21 och 21/22 fokuserar vi extra på att utveckla det kooperativa lärandet – ett förhållningssätt som bland annat leder till ökat elevinflytande. Vi vill även höja elevrådets status bland eleverna och lärarna genom att nå ut med innehållet på mötena till alla klasser och pedagoger på skolan. Tydliggöra vilka som ansvarar för elevrådet och vilka elever som är klassens representanter.

Alla klasser ska ha klassråd minst två gånger i månaden, inför varje elevrådsmöte och efter, där man återkopplar till klassen. Första mötet med elevrådet går vi igenom vad som förväntas av dem som representanter. Vad ett elevråd är och hur det fungerar. Man är en representant för sin klass och det innebär att man bär med sig sin klass åsikter inte sina egna.  

Samverkan mellan skola och hem

Våra elever ska känna att vi bryr oss om dem och att vi tillsammans med vårdnadshavarna har ett ansvar att ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Föräldrar är alltid välkomna att höra av sig och vid behov är vi på skolan tillgängliga på telefon, via mejl eller för att träffas.

Alla klasser har föräldramöten under läsåret och bjuder in till utvecklingssamtal en gång per termin. Vi lägger alla våra utvecklingssamtal under dagtid för att eleven själv ska kunna hålla i sitt egna samtal med bästa förutsättning. Mötet förbereds digitalt på Unikum.

Lärarna ger regelbundet information via Unikum om det dagliga arbetet i klassen. Vårdnadshavarna kommunicerar via Skola 24 och Tempus vid förändringar av eleverna närvaro.

Med anledning av rådande situation kring Covid 19 har vi under läsåret 20/21 inga föräldramöten på Skinnefjällsskolan. Inför nästa läsår planerar vi för att varje arbetslag ska bjuda in till föräldramöte. Under detta läsår har vi / kommer vi på grund av restriktioner rörande Covid-19, via Unikum kommunicera den information som skulle lyfts vid föräldramöte. Utvecklingssamtal sker via Teams om det inte är särskilda omständigheter som gör att man bedömer att man behöver träffas fysiskt.

Fritidshem

På Skinnefjällskolan ska alla elever:

  • känna trygghet och tillhörighet
  • utveckla sin självkänsla och goda kamratrelationer
  • stimuleras att utveckla sina kunskaper och kompetenser tillsammans med sina kamrater
  • få möjlighet att utveckla sin egen identitet
  • visa respekt för sina medmänniskors olikheter och mångfald
  • få möjlighet att utveckla nyfikenhet och kreativitet både under tak och bar himmel

Grundläggande i allas arbete på Skinnefjällskolans 12 fritidshem/klasser, är att vårt gemensamma arbete sträcker sig över hela dagen och inte bara på eftermiddagstid.

Vår verksamhet i fritidshemmet tar avstamp i Rötter och vingar, som är Härryda kommuns helhetsidé och de främsta frågor vi arbetar med på fritidshemmet är:

Våra mål är att förmå alla att leka med varandra och att alla kan leka med alla och ska våga ta egna initiativ, man ska vilja delta i leken och trivas i den.

Under hela året ges möjlighet att uppleva och observera naturens skiftningar, utveckla nyfikenhet för naturens kretslopp. I vårt arbete är relationsskapande och gruppstärkande aktiviteter där barnen lär sig ta ansvar för sin vardag ett verktyg. Vi uppmuntrar allas mod till att våga och utmana sig själva i våra vardagsaktiviteter.

Fritidshemmen öppnar 06:00. Alla barn samlas på avdelningen Trollsmöret. Frukosten serveras gemensamt mellan 07:15 till 07:40 i matsalen. Efter 07:45 är barnen på sin egen avdelning. Klockan 16:30 stänger vissa avdelningar, och barnen samlas åter igen på Trollsmöret. Där är barnen tills fritids stänger kl 18:00.

Allmän information om fritidsverksamheten Öppnas i nytt fönster.
Ansökan om plats på fritidshem Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer 0515-77 76 05. Är ditt barn på fritids ska frånvaro även rapporteras på Tempus Länk till annan webbplats..

Frånvaroanmälan specialkost

031-724 86 30