Önnerödsskolan

Önnerödsskolan ligger vackert inbäddad mellan natur och blandad bostadsbebyggelse i Landvetter i Härryda kommun. Hos oss går elever i grundskolan i tre paralleller i årskurs 4-9, eller i åldersblandade grupper i grundsärskolan i årskurs 4-9. Vi erbjuder fritidsklubb för årskurs 4-6. På skolan arbetar c:a 60 medarbetare i olika professioner. Tillsammans verkar vi för en trygg och lärorik skoltid.

Skolans verksamhetsidé

Tillsammans, tillit och mod; det är orden som innebär vår verksamhetsidé. Vi vet att när vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål, har tillit till oss själva och varandra och modet att tro att det går, så skapar vi de bästa möjliga förutsättningarna för våra elever.

Elevinflytande

 På Önnerödsskolan har du som elev inflytande över din skolgång på flera sätt. På skolan har vi klassråd var fjärde vecka. Där tar klassen upp frågor som rör skol-/arbetsmiljö, trivsel och mat. De frågor som kommer upp på klassrådrådet för klassens elevrådsrepresentant vidare till elevrådet. I årskurs 7-9 finns även elevskyddsombud som bevakar elevernas arbetsmiljö. Varje år genomförs en trivsenkät där alla elever får svara på ett antal frågor som rör situationen i skolan, såsom trygghet, trivsel, studiero, undervisning och lärmiljö. Tillsammans med Trygghetsteamet och arbetslaget analyserar elevskyddsombuden svaren i enkäten och utifrån dessa formas insatserna i likabehandlingsplanen. I vissa ämnen finns möjlighet att utifrån intresse välja inriktning på ditt arbete, t.ex. i skapande ämnen som bild och slöjd. Lärarna är också lyhörda för önskemål om olika undervisningsformer.  

Samverkan mellan skola och hem

Skolan samverkar med vårdnadshavare genom utvecklingssamtal för varje elev en gång per termin. Vi vet att god samverkan mellan elev, vårdnadshavare och skolpersonal främjar elevens lärande, utveckling och förutsättningar. Vi arbetar också med aktiva föräldramöten (dock vilande under pandemin). Vi genomför brukarråd en gång per termin. Under pandemin är det vilande och vårdnadshavare har istället uppmanats att lämna synpunkter till rektorerna.

Övergång

Elevernas vårdnadshavare gör ett aktivt skolval inför åk 4. Efter det samverkar avlämnande och mottagande personal genom sammansättning av klasser utifrån trygghetsgrupper, samt överlämningar. Inför övergång till åk 7 sker en intern analys av gruppernas behov inför eventuell omgruppering. Överlämning till gymnasieskolan genomförs.

Fritidsklubb

 Fritidsklubben Stjärnan ligger i anslutning till årskurs fyras klassrum på enheten röd nedre. Klubbens öppettider är från skoldagens slut till kl. 16.30 på skoldagar. Under lovdagar har fritidsklubben öppet mellan kl. 09.00 - 16.00. Fritidsklubben har sommarstängt under vecka 28-31. 

På fritidsklubben Stjärnan erbjuds olika aktiviteter till eleverna. Veckans aktiviteter planeras utifrån ett tema som är kopplat till fritidsklubbens läroplan. Det kan vara allt ifrån pyssel, hälsa, utelek, digitala verktyg, trivsel med mera. Aktiviteterna är alltid planerade som förslag och frivilliga att delta i. Aktiviteterna är anpassade efter gruppen och stor vikt läggs vid att eleverna själva skall få vara med att påverka sin tid på klubben. Under loven görs ett par utflykter per vecka och även dessa anpassas utefter gruppen, väder och säsong. På klubben läggs stor vikt vid att eleverna skall trivas, känna sig inkluderade och ha möjlighet att kunna få påverka sin fritid. 

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan 0515-77 76 05

Frånvaro rapporteras varje dag eleven är sjuk.

Telefonnummer till skolans kök: 031-724 83 17

Rutiner vid frånvaro Pdf, 255.3 kB, öppnas i nytt fönster.