Lunnaskolan

Lunna ht19

Lunnaskolan är en F-3-skola i Landvetter med fritidshem och särskola. Det finns en hög kompetens bland pedagogerna vilket ger förutsättningar för en god kvalitet. Skolan består av tre byggnader och en skolgård som inbjuder till många olika lekar och aktiviteter. Vi strävar efter att ta tillvara elevernas lek och kreativitet genom att erbjuda planerade rastaktiviteter varje förmiddag.

Skolans verksamhetsidé

På Lunnaskolan vill vi ge eleverna stabila rötter och starka vingar för att rusta dem för framtiden. Vi ser olikheter som en tillgång och visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig trygga, trivas, ha lust att lära, känna ansvarstagande och delaktighet under hela dagen.

Elevinflytande

Alla klasser har klassråd. Där fattar klassen beslut bland annat om klassreglerna och eleverna kan ta upp sådant som berör klassen enskilt eller skolan/skolmiljön. Frågor av det senare slaget förs vidare till elevråd av klassens elevrådsrepresentanter. Skolan har också ett elevråd.
Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. En eller två representanter deltar från varje klass och har till uppgift att föra klassens talan. Två pedagoger närvarar på elevråden och bistår eleverna med det formella och det praktiska, som till exempel kontakter med aktuella vuxna på skolan. Rektor är också delaktig kring elevrådet. Elevråd hålls på skolan en gång i månaden.

Samverkan mellan skola och hem

I september bjuds vårdnadshavare in till föräldramöten. Under året förekommer också drop-in på fritidshemsavdelningarna. Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. I förskoleklass har man ett lära känna samtal på hösten och ett utvecklingssamtal på våren.

Skola24 är skolans närvarosystem och där ansöker man också om eventuell ledighet för sitt barn. Unikum är skolans plattform för kommunikation mellan skola och hem, via mejl genom klassblogg eller skolblogg. I Unikum kan man också följa sitt barns individuella utvecklingsplan.

Fritidshem

På skolan finns tretton fritidshemsavdelningar. På fritids erbjuds eleverna en aktiv och meningsfull fritid med planerade såväl som valfria aktiviteter. Pedagogerna arbetar för att stödja och stimulera elevernas utveckling och lärande.

Skolan har två öppningsavdelningar. På Stjärnan välkomnar vi eleverna för morgonomsorg kl.6.15 och på Måndalen öppnar vi kl. 6.45.

Solen är stängningsavdelning för hela grundskolan. Från kl.17.00–18.00 kommer eleverna från alla avdelningar på skolan att vara tillsammans på Solen till dess att eleverna hämtas hem. Avdelning Solen stänger kl.18.00.

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan av elev

Före klockan 8 varje dag ditt barn är hemma från skolan ska du ringa skola24 0515-777605 och knappa in barnets tiosiffriga personnummer.

Alla skolor i Härryda kommun använder denna automatisk telefontjänst för att ta emot frånvaroanmälningar.

Lunnaskolans rutiner vid elevers frånvaro innebär att vi ringer vårdnadshavaren om barnet saknas och inte är anmält frånvarande i Skola24. Det gör vi senast 30 min efter skoldagens start. På lov går det inte att frånvaroanmäla på Skola24.

Barn med specialkost frånvaroanmäls även till köket: 031-724 83 57