Högadalsskolan

Högadalsskolans skolgård med gunga

På Högadalsskolan arbetar vi tillsammans i arbetslag för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Varje arbetslag består av till stor del behöriga lärare och lärare i fritidshem som har ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag.

Högadalsskolan är en F-5 skola med ca 300 elever. Skolan är belägen i ett villaområde med närhet till naturen och Mölnlycke centrum. På Högadalsskolan är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig del för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.

Skolans verksamhetsidé

I det systematiska kvalitetsarbetet finns ett identifierat behov av att arbeta med att utveckla undervisningen under hela elevernas skoldag och att skapa ett tillsammansarbete mellan arbetslagen och elevhälsan.

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på att arbeta med planering, genomförande och uppföljning för att höja kvalitén på verksamheten. Vi har valt att utgå från skolverkets tillgänlighetsmodell i den hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Elevinflytande

Skolan har ett elevråd som träffas en gång varje månad. På elevrådet tar vi upp sådant som rör elevernas arbetsmiljö. Varje klass har klassråd där tankar från klassen kan föras vidare till skolans elevråd.

Högadalsskolan har en plan för elevers delaktighet och inflytande som kommit till efter ett prioriterat mål tidigare läsår.

Samverkan mellan skola och hem

Varje arbetslag bjuder in till föräldramöte under höstterminens första del, där ges information från arbetslaget samt information från rektor. Alla vårdnadshavare får samma information om hur vi kommunicerar mellan hem och skola, kunskapsbedömningar, garanti för tidiga insatser enligt skollagen samt elevens rätt till utbildning och skolplikt. På föräldramötet pratar vi om plan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans skyldighet att utreda all misstanke om kränkande behandling.

Utvecklingssamtal genomförs med elev och vårdnadshavare varje termin.

Alla vårdnadshavare som vill är välkomna på Brukarråd två tillfällen varje termin. Dessa möten leds av rektor.

Rektor och arbetslag använder Unikum för kommunikation med vårdnadshavare vad gäller information som månadsbrev och veckobrev samt annan aktuell information. Vid kommunikation kring enskild elev görs detta via mail eller telefon. Möten med vårdnadshavare genomförs fysiskt eller via videolänk, Teams.

Varje dag tas elevernas närvaro i skola24 och då en elev är frånvarande går ett meddelande via sms hem till vårdnadshavare. Om skolan saknar en elev som inte blivit frånvaroanmäld kontaktar skolan hemmet inom 30 min.

På fritidshemmet använder vi Unikum för kommunikation av elevernas vistelsetid.

Fritidshem och Fritidsklubb

På Högadalsskolan har vi ett fritidshem med 5 avdelningar. Förskoleklass Blixten och Delfinen, åk 1 Stjärnan, åk 2 Lejonet, åk 3 Kometen och åk 4-5 fritidsklubb.

Fritidshemmet har öppet utifrån elevernas behov av omsorg. På fritidshemmet ansvarar lärare i fritidshem för undervisningen. Undervisningen ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. Undervisningens innehåll behöver genomföras så att den överensstämmer med de värden som skolan ska förmedla enligt läroplanen. Syftet med undervisningen beskrivs i lgr11 kap 4: Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Ansvariga lärare i fritidshem samarbetar med kommunens två förstelärare för att utveckla undervisningen på fritidshemmet för att kunna möta alla elevers behov och för att få med alla delar i det centrala innehållet i läroplanens kap 4 under elevernas tid på fritidshemmet på Högadalsskolan.

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

Gör du före kl 8: tel 0515-77 76 05 som är kopplad till Skola24.

Viktigt med ny anmälan för varje frånvarodag.

Om eleven är frånvarande utan anmälan blir ni uppringda på morgonen.

Behöver ni lämna meddelande om kortare frånvaro än heldag, maila ansvarig lärare.