Högadalsskolan

Högadalsskolans skolgård med gunga

Högadalsskolan är en grundskola och grundsärskola med årskurserna F-5. Skolan är belägen i ett villaområde med närhet till naturen och Mölnlycke centrum. På Högadalsskolan är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig del för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.

På Högadalsskolan arbetar vi tillsammans i arbetslag för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Varje arbetslag består av till stor del behöriga lärare och lärare i fritidshem som har ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag. I det systematiska kvalitetsarbetet finns ett identifierat behov av att arbeta med att utveckla undervisningen under hela elevernas skoldag och att skapa ett tillsammansarbete mellan arbetslagen och elevhälsan.

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på att arbeta med planering, genomförande och uppföljning för att höja kvalitén på verksamheten. Vi har valt att utgå från skolverkets tillgänlighetsmodell i den hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Skolan har ett elevråd som träffas en gång varje månad. På elevrådet tar vi upp sådant som rör elevernas arbetsmiljö. Varje klass har klassråd där tankar från klassen kan föras vidare till skolans elevråd.

På Högadalsskolan har vi ett fritidshem med 5 avdelningar. Förskoleklass Blixten och Delfinen, åk 1 Stjärnan, åk 2 Lejonet, åk 3 Kometen och åk 4-5 fritidsklubb. Fritidshemmet har öppet utifrån elevernas behov av omsorg. På fritidshemmet ansvarar lärare i fritidshem för undervisningen. Undervisningen ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. Undervisningens innehåll behöver genomföras så att den överensstämmer med de värden som skolan ska förmedla enligt läroplanen.

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

Gör du före kl 8: tel 0515-77 76 05 som är kopplad till Skola24.

Viktigt med ny anmälan för varje frånvarodag.

Om eleven är frånvarande utan anmälan blir ni uppringda på morgonen.

Behöver ni lämna meddelande om kortare frånvaro än heldag, maila ansvarig lärare.