Hällingsjöskolan

Hällingsjöskolan Foto: Emmy Jonsson

Hällingsjöskolan är en F-5 skola med ca 125 elever. Skolan är belägen i utkanten av Härryda kommun och med närhet till naturen. På Hällingsjöskolan arbetar vi tillsammans i arbetslag för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Varje arbetslag består av lärare i förskoleklass/lärare/lärare i fritidshem som har ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag.

Skolans verksamhetsidé

På Hällingsjöskolan arbetar vi efter ge våra elever kunskap för livet och genom ett systematiska elevnära arbete skapa trygghet och trivsel för alla.

Elevinflytande

Skolan har ett elevråd som träffas en gång varje månad. Varje klass har klassråd där det beslutas om klassens trivselregler och man kan diskutera frågor som representanterna från klassen kan föra vidare till skolans elevråd.

Vi arbetar aktivt med elevernas raster tillsammans med eleverna. Vi har ett rastråd där pedagoger och elever möts för att utforma raster och rastaktiviteter.

Eleverna är även delaktiga i miljörådet för arbetet med grön flagg.

Samverkan mellan skola och hem

Information kommer.

Fritidshem och Fritidsklubb

På Hällingsjöskolan har vi ett fritidshem med två avdelningar. F-1 Linden och 2-3 Boken där fritidsklubben ingår. Fritidshemmet öppnar 6.00 och har öppet till 17.30 eller utifrån behov av omsorg.

Undervisningen på fritidshemmet ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. Undervisningens innehåll behöver genomföras så att den överensstämmer med de värden som skolan ska förmedla enligt läroplanen. Syftet med undervisningen beskrivs i läroplanen lgr11 kap 4: Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.


Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.

Viktig information om frånvarorutiner

Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Läraren ringer själv (eller genom fritidspedagog eller skolassistent) till förälder senast efter den första lektionen.

Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.

För att frånvaroanmälan ska vara säker och lätthanterlig ber vi er att så snart som möjligt registrera er i Skola24.