Furuhällsskolan

Furuhällsskolan

Furuhällsskolan är en grundskola i Härryda kommun, belägen mitt i ett villaområde i Mölnlycke med närhet till både samhället och till naturen vilket vi använder oss av i den dagliga verksamheten. Här går cirka 320 elever från förskoleklass till och med årskurs 5. Skolan består av en huvudbyggnad, en paviljong och en nyanlagd skolgård som inbjuder till många olika lekar och aktiviteter. Vår skolgård angränsar till skolskogen som används flitigt.

Skolans verksamhetsidé

Vi har valt att organisera arbetet i åldershomogena klasser. Vi är drygt 45 anställda som med olika kompetenser möter eleverna varje dag. Tryggheten och trivseln hos eleverna är stor, enligt våra brukarundersökningar. Furuhällsskolan är en attraktiv arbetsplats med nästan 100% behöriga pedagoger.

Vi har planerade rastaktiviteter varje vecka för att inspirera barn till nya lekar och aktiviteter.

Vi är en skola med många uppskattade traditioner som våra elever ser fram emot. I slutet av varje månad samlas hela skolan i idrottssalen på Månadsmöte, där vi t ex firar månadens födelsedagsbarn och får se framträdanden som eleverna arrangerar. En gång per läsår har vi Furuhällsskolans dag för att öka gemenskapen hos elever och lärare.Vi uppmärksammar även Valborg, FN-dagen, Lucia, jul och andra högtider, temadagar och traditioner.

Eleverna har tillgång till varsin iPad och vi arbetar mycket med digitala verktyg i undervisningen.

Internationalisering är viktigt för oss och Furuhällsskolan deltar i två olika projekt:

Little footprints (leave low carbon footprints behind) är ett Erasmus+ projekt om hållbar utveckling som bedrivs tillsammans med förskolor/skolor i Bulgarien, Lettland, Slovenien och Spanien.

Hela Norden läser är ett Nordplus juniorprojekt som handlar om att utveckla elevernas läsning samt ge ökad kunskap om den nordiska kulturen tillsammans med skolor i Norge, på Färöarna och Åland.

Furuhällsskolan har ett välfungerande elevhälsoteam med rektor, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog

Elevinflytande

Vårt elevråd består av representanter från varje klass. De arbetar främst med vår gemensamma miljö, det vill säga hur vi tillsammans kan ta ansvar för vår inom- och utomhusmiljö och hur vi är mot varandra. Där ingår även kontakt med måltidspersonalen om synpunkter kring skollunch, frukost och mellanmål.

Samverkan mellan skola och hem

Samarbete mellan skola och hem är god och vi bjuder gärna in målsmän till vernissage, evenemang och högtidsfiranden.

Unikum är vår läroplattform som vi använder oss av vid undervisning såsom planering, bedömning, utvecklingssamtal samt kommunikation med hemmen. Vi använder skola24 och skolplatsen för närvarokontroll under skol- respektive fritidshemstid.

Fritidshem och Fritidsklubb

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.


Vår fritidshemsverksamhet tar avstamp i Rötter och Vingar som är Härryda kommuns helhetsidé.

Vi ansvarar för att våra elever ska

  • känna trygghet och tillhörighet
  • utveckla självkänsla och goda kamratrelationer
  • stimuleras att utveckla sina kunskaper och kompetenser

tillsammans med sina kamrater

  • få möjlighet att utveckla sin egen identitet
  • visa respekt för sina medmänniskors

olikheter och mångfald

  • få möjlighet att utveckla nyfikenhet och kreativitet både under tak och bar himmel

Furuhällsskolan har fem fritidshemsavdelningar Panflöjten, Trumman, Fiolen och Cellon C-klav samt G-klav. Våra äldre elever erbjuds plats på fritidsklubben. På fritidshemmen erbjuder vi en aktiv och meningsfull fritid med planerade såväl som valfria aktiviteter. Vi har fina förutsättningar för utomhusaktiviteter under årets alla årstider och vi tar tillvara på närområdets skogar, sjöar och bäckar.

Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet och att eleverna ska känna sig sedda och trygga. Under loven erbjuder fritidshemmen många och varierade aktiviteter.


Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer 0515-77 76 05.

Elever med specialkost frånvaroanmäls även till köket:
031-724 82 66