Fagerhultsskolan

Fagerhultsskolan

Fagerhultsskolan är Hindås nya skola för årskurs 4-9.

Skolans verksamhetsidé

Fagerhultsskolans Vision och arbetssätt innefattar ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, med sikte på Agenda 2030 och med ett naturvetenskapligt raster. Arbetet i hemvister och hemklassrum med närhet till pedagogerna möjliggör den trivsel och trygghet vi vet är en förutsättning för att kunna ge våra barn de bästa förutsättningar för utveckling, lärande och till fortsatta val i livet. Skolan har ett stort fokus på samarbete all personal emellan, mellan personal och elev samt mellan skola och hem, föreningar och arbetsliv.

Elevinflytande

Elevråd är en grupp elever som ska finnas på varje skola för att föra fram elevernas röst. Elevrådet på Fagerhultsskolan ska synas i verksamheten och arbeta för att stärka elevernas röst på skolan. Elevrådets uppgift är tillsammans med personalen värna om elevers rättigheter på skolan. Elevrådets uppgift är att tillsammans men alla elever och personal på skolan komma fram till gruppstärkande aktiviteter för trivsel och trygghet och lärande på skolan.

Elevrådet på Fagerhultsskolan diskuterar frågor som rör elevers rättigheter och möjlighet till delaktighet på skolan. Vi lyfter frågor som lyfts av andra elever på skolan och som diskuterats på klassråd. Elevrådet hanterar frågor som rör elever på skolnivå. Viktigt för representanter i elevrådet är att alltid komma ihåg att vi representerar vår klass och andra elever, inte oss själva!

På Fagerhultsskolan har vi elevråden inskrivna i vårt kalendarium och de sker var fjärde vecka. Elevråden föregås alltid av ett klassråd och representanterna från elevrådet får tid från lektion efter elevrådet att lyfta vad som sagts. Varje elevråd skickar en frågeställning till klasserna som bearbetas till nästa tillfälle.

Personalen i skolans elevdemokratigrupp medverkar i elevrådet för att hjälpa eleverna att genomföra en demokratisk process på ett bra och riktigt vis. Även rektor deltar i elevrådet.

Frånvaroanmälan

1. Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola 24. Elev behöver frånvaroanmälas varje dag före klockan 8.

2. Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Lärare ringer själv (eller genom fritidspedagog eller skolassistent) till förälder senast efter första lektionen.

3. Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola 24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.