Djupedalskolan

Djupedalskolan byggdes 1981 och är en grundskola med årskurserna 4-9 och grundsärskola. Skolan ligger något utanför centrum i Mölnlycke med fin natur inpå knutarna och har tillgång till flera stora fotbollsplaner och en skatepark. Här vistas dagligen cirka 460 elever och 70 vuxna. 

Djupedalskolan arbetar kontinuerligt med ett gott bemötande, trygghet, lagom krav och att ge eleverna bästa förutsättningar för framtiden. 

Skolans verksamhetsidé

Vi är en trivsam skola där vi tillsammans arbetar för att skapa ett gemensamt synsätt kring alla våra elevers lärande. Vi ser det som en styrka att ha möjlighet till att ge eleverna en trygg skoldag där allas lika värde är i fokus.

Vi arbetar aktivt med att elevhälsan börjar i klassrummet, den digitala utvecklingen fortskrider på grupp- och individnivå och lärandet för alla våra elever går framåt.

På Djupedalskolan vill vi att eleverna ska:

  • Mötas av vuxna som ser dem och intresserar sig för dem som individer och i grupp.
  • Utveckla en känsla av att de kan förverkliga sina drömmar och utveckla sin kreativitet
  • Utveckla förmågor och erövra goda kunskaper för vidare studier.
  • Utveckla känslan av att olika är bra.

Våra elever är framtidens världsmedborgare. Vi rustar eleverna med en god värdegrund, demokratiska värderingar, goda kunskaper och färdigheter. Vi vill att alla tar avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi vill att alla ska lyckas väl utifrån sina framtidsval.

På hösten lägger vi fokus på relationer. På våren lägger vi fokus på kunskaper.

Elevinflytande

Eleverna har inflytande över sin skolvardag och lärande genom klassråd och elevråd. Vi har ett elevråd för årskurs 4-6 och ett för årskurs 7-9.

I samråd med eleverna har vi roliga aktiviteter under skolåret såsom idrottsdagar, klassens dag, maskerad, kulturfestival, luciafirande mm.

Eleverna vet vad som förväntas och kan till stor del vara delaktiga i utformandet av undervisningen. Vi har elevledda utvecklingssamtal.

Varje dag är ett tillsammansarbete mellan elever och vuxna.

Samverkan mellan skola och hem

Ett gott samarbete med vårdnadshavare är något vi lägger stor vikt vid och ser som en viktig del i vårt arbete.

Våra elever ska känna att vi bryr oss om dem och att vi tillsammans med vårdnadshavarna har ett ansvar att ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Vårdnadshavare är alltid välkomna att höra av sig och vid behov är vi på skolan tillgängliga på telefon, via mejl eller för att träffas.

Lärarna ger regelbundet information via Unikum om det dagliga arbetet i klassen.

Alla klasser har föräldramöten under läsåret och lärare bjuder in till utvecklingssamtal en gång per termin.

Några gånger per läsår skriver rektor ett informationsbrev med aktuella saker som händer och hur det fungerar i skolan.

Fritidsklubb

Vi har fritidsklubb för elever i årskurs 4 och 5. Den är öppen efter skoldagarna, lovdagar, studiedagar och pedagogiska eftermiddagar.

Under lovdagar är fritidsklubben öppen kl. 9-16 och under skoldagars eftermiddagar till kl. 16.30.

Här arbetar ett flertal personal, vilka är med i klasser under skoldagarna och vilka är kända för eleverna.

Vi erbjuder mellanmål, läxläsning, fritidsgympa, att spela musik, rita, måla och pyssla mm.

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

Våra rutiner är dessa:

  1. Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola 24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.
  2. Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Lärare ringer själv (eller genom fritidsledare eller skolassistent) till förälder senast efter första lektionen.
  3. Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola 24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.