Kontakt
Lyssna

Vällsjöskolans kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Enhetens prioriterade mål

På Vällsjöskolan arbetar skolpersonal utifrån sin uppdragsbeskrivning lärare i förskoleklass, grundskollärare, lärare i fritidshem för att varje elev ska nå så långt det är möjligt mot utbildningens mål i läroplanen. Målen kommer att sträcka sig över flera läsår, fokusområden med strategier och indikationerna kommer att vara föränderliga utifrån analys av resultaten av måluppfyllelsen.

Mål: Undervisningen ska med stöd av dokumenterade planeringar göras tydlig för elever, vårdnadshavare och personal.

Strategier: Gemensamt arbete med skolverkets material kring planering, genomförande och uppföljning. Syftet med undervisningen ska framgå. Vad ska bedömas och hur.

Indikationer: Genom analys av de pedagogiska planeringar som ligger på Unikum ta reda på om om arbetet leder till ökad måluppfyllelse. Analys av enkäter till elever och
vårdnadshavare.

Genomförande

Forskning visar att lärare utmanar och stimulerar eleverna genom en varierad undervisning. Lärare som motiverar eleverna genom ändamålsenliga förväntningar kopplade till elevernas tidigare erfarenheter är framgångsrika i arbetet med elevernas kunskapsutveckling. (Skolinspektionen)

Mål: Genom samarbete med elevhälsan kartlägga på organisation och gruppnivå samt
upprätta anpassningar för alla elevgrupper på gruppnivå.

Strategier: Kartläggningar från elevhälsan tillsammans med arbetet med pedagogiska
planeringar ta fram strategier i undervisningen och anpassningar som genererar trygghet och
studiero för ökad måluppfyllelse.

Indikationer: Alla grupper har en beskrivning av hur de arbetar på gruppnivå tillgänglig i
Unikum. Vid pedagogiska utredningar eller annan dokumentation finns detta tillgängligt att
utgå ifrån. Vid byte av personal är det en beskrivning av arbetet och en kvalitetssäkring för
fortsatt arbete. Används vid överlämningar.

Uppföljning

Att förtydliga kunskapskraven och arbeta med kontinuerlig återkoppling på det egna lärandet i förhållande till målen är tydliga framgångsfaktorer enligt skolinspektionen.

Mål: Alla elevers kunskaper ska bedömas enligt kunskapskraven som arbetats med i Unikum
vid minst tre tillfällen/läsår.

Strategier: Årshjul för planering, genomförande och uppföljning arbetas fram. Det finns en plan för när bedömningar ska vara genomförda. Gemensamt arbete med bedömning och sambedömning sker kontinuerligt över läsåret.

Indikationer: Kunskapsbedömningar är genomförda vid minst tre tillfällen/ läsår och som underlag finns matriser under fliken i Unikum kopplade till ämnet. Extra anpassningar är kopplade till aktuellt kunskapskrav och följs upp och utvärderas utifrån årshjulet. Genom att tydliggöra vilket kunskapskrav som ska bedömas öka elevernas medvetenhet kring sitt eget lärande.

Hanna Ranner
Rektor
hanna.ranner@harryda.se
031-724 70 74