Kontakt
Lyssna

Vällsjöskolans kvalitetsarbete

Rötter och Vingar – vår helhetsidé för en hållbar framtid

Alla som arbetar i verksamheten ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla. Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt.

Vällsjöskolans systematiska kvalitetsarbete

Helhetsidén Rötter och Vingar beskriver vad barn och elever ska få möta i grundskolan. Utifrån detta har varje skola ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete, där prioriterade mål sätts och följs upp för att utveckla verksamheten.

Skolans prioriterade mål läsåret 18/19

planering Forskning visar att det är viktigt att undervisningen präglas av tydliga mål där läraren planerar och strukturerar klassrumskommunikationen utifrån givna målsättningar. Att eleverna vet vad undervisningen går ut på och vad som förväntas av dem. (Skolinspektionen)

Undervisningen ska med stöd av dokumenterade planeringar göras tydlig för elever, vårdnadshavare och personal.

Genomförande Forskning visar att lärare utmanar och stimulerar eleverna genom en varierad undervisning. Lärare som motiverar eleverna genom ändamålsenliga förväntningar kopplade till elevernas tidigare erfarenheter är framgångsrika i arbetet med elevernas kunskapsutveckling. (Skolinspektionen)

Genom samarbete med elevhälsan kartlägga på organisation och gruppnivå samt upprätta anpassningar för alla elevgrupper på gruppnivå.

Uppföljning Att förtydliga kunskapskraven och arbeta med kontinuerlig återkoppling på det egna lärandet i förhållande till målen är tydliga framgångsfaktorer enligt skolinspektionen.

Alla elevers kunskaper ska bedömas i Unikum vid minst tre tillfällen/läsår. Exempel på arbete för att öka kvalitéten På Vällsjöskolan arbetar vi för att systematisk planera, genomföra och följa upp undervisningen. För att göra utbildningen tillgänglig för alla elever arbetar vi med att höja kvalitén på undervisningen genom den ledning och stimulans som alla elever ges för att nå längre i sin kunskapsutveckling. Under läsåret har en verksamhetsidé tagit form, som utgår ifrån arbetet med ledning och stimulans i undervisningen. På fritidshemmet bedrivs undervisning och kommer i samverkan med skola bidra till elevens lärande under hela sin dag på Vällsjökolan. Elevhälsan arbetar med att ta fram ett systematiskt kvalitetsarbete för hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete på skolan.

Hanna Ranner, Rektor