Kontakt
Lyssna

Vällsjöskolans kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Kvalitetsarbete på Vällsjöskolan 2014/15

Härryda kommuns helhetsidé Rötter och Vingar är utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet på Vällsjöskolan. De områden vi fokuserat på detta läsår rör goda lärmiljöer, kunskaper och samlärande.

Goda lärmiljöer

På Vällsjöskolan har vi under läsåret 2014/15 haft fokus på att utveckla lärmiljöer, som på olika sätt ger goda förutsättningar för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Det handlar dels om den fysiska miljön i form av mer inbjudande och lustfyllda klassrum, dels om att synliggöra lärandet för varje elev. Det gör vi både på väggarna i klassrummet, i våra klassbloggar (www.vallsjoskolan.se) och genom att samtala med eleverna om vad de ska lära sig och varför, vad de har lärt sig, att de kan utvecklas vidare och hur det kan ske.

Vi strävar efter att göra undervisningen så varierad som möjligt och de utvärderingar vi gör tillsammans med eleverna ligger till grund för hur arbetsformer och aktiviteter organiseras och utvecklas.

Vi lever i en tid när den digitala utvecklingen i samhället går oerhört snabbt och skolan behöver möta och anpassa undervisningen både till det digitala samhället och dagens digitala elever. I alla klassrum finns projektorer och både pedagoger och elever använder iPaden som ett redskap för lärande och dokumentation.Vi använder oss också av bild och ljud som förstärkning för inlärning.

Detta läsår har vi även utvecklat former för att dela digitala dokument i realtid och använda digitala utvärderingsverktyg. I arbetet med att utveckla goda lärmiljöer delar vi och lär tillsammans och sprider på så sätt framgångsrika strategier över klassgränserna.

Strategier som alla klasser använt sig av läsåret 2014/15

  • Att arbeta tematiskt med utgångspunkt i förmågorna (Big Five).
  • Att variera arbetssätt och redovisningssätt, verktyg och metoder.
  • Att arbeta med läsförståelsestrategierna (www.enlasandeklass.se) i alla ämnen.
  • Att skapa och använda lärmiljöer både inom och utanför skolan. -
  • Att undervisningen är formativ, vilket bl.a. innebär att eleverna är delaktiga, förstår syftet och målet med undervisningen, får kontinuerlig respons av både pedagoger och kamrater och lär sig att känna igen och bedöma olika kvalitéer i utförandet av olika uppgifter.
  • Att samarbeta och lära tillsammans.

Våra elever är väl förtrogna med Big Five (skolforskaren Göran Svanelids samlingsnamn på de generella förmågorna i kursplanerna). Vi samtalar om förmågorna i undervisningen och på utvecklingssamtal. Detsamma gäller läsförståelsestrategierna. Vi har kommit en bra bit på väg att använda dem i alla ämnen. Eleverna är delaktiga i lärandeprocessen, ger varandra respons och har blivit säkrare på att bedöma både sina egna och andras kvaliteter i utförandet av olika uppgifter.

Ett utvecklingsområde är att bredda kunskapen om läsförståelsestrategier i digitala sammanhang. Vi vill också fortsätta arbetet med att utveckla lärmiljöer utanför skolan, speciellt utomhuspedagogiken.

Kunskaper

Vällsjöskolan har en hög måluppfyllelse. Avstämningen vid läsårets slut visar att 98% av skolans elever har uppnått tillräckliga eller mer än tillräckliga kunskaper i alla ämnen. Resultaten från årets nationella ämnesprov i årskurs 3 visar att alla elever klarat kravnivån i alla delprov i både svenska och matematik. De återkopplingar vi fått från senareskolorna ger samma bild, vilket tyder på att våra elever har fått en god grund när de lämnar oss för vidare studier.

Samlärande

En grundläggande tanke på Vällsjöskolan är att vi lär och utvecklas tillsammans. Hela skolan är allas lärmiljö, där vi samarbetar och skapar goda relationer. Både elever och pedagoger möts i olika sammanhang och aktiviteter utanför den egna gruppen.

Vi har också ett pågående samarbete, Sapere, med måltidspersonalen. I undervisningssituationen ges tillfällen till att samarbeta, lösa problem, diskutera och reflektera tillsammans.

Varje läsår har vi ett gemensamt tema som alla klasser arbetar med på olika sätt. Detta läsår var rubriken "I huvudet på en författare". I temat ingick bl.a. författarbesök, bokläsning och att skriva egna berättelser.

Eleverna har haft många tillfällen att lära och utvecklas tillsammans i olika grupperingar. Läsintresset är stort och vi ser att eleverna har utvecklat både självförtroende och förmåga att skapa egna texter 


Fokusområden läsåret 2015/16:

- Fortsatt fokus på att utveckla strategier som gynnar lärande och kunskapsutveckling inom områdena Språkutveckling, Laborativt utforskande arbetssätt och IKT.

Mölnlycke, 2015.06.19

Gunnel Persson Sarris, Rektor