Vällsjöskolan

Vällsjöskolan är en F-6 skola med ca 170 elever. Skolan är belägen i ett villaområde med närhet till naturen, Vällsjön och vår skolskog. På Vällsjöskolan är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig del för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.

På Vällsjöskolan arbetar vi tillsammans i arbetslag för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Varje arbetslag består av behöriga lärare/lärare i fritidshem som har ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag. Varje år arbetar vi genom ett systematiskt kvalitetsarbete fram mål som vi ser att vi som skola behöver arbeta mot.

Skolan har ett elevråd som träffas en gång varje månad. På elevrådet tar vi upp sådant som rör elevernas arbetsmiljö och fokus har varit på ordningsregler och utemiljö, men elevrådet ansvarar även för önskevecka i bamba samt en vårvandring. Varje klass har regelbundna klassråd där det beslutas om klassens ledstjärnor och man kan diskutera frågor som elevrådsrepresentanterna kan föra vidare till skolans elevråd. Man lyfter även frågor som rör undervisningen och önskemål som rör klassen.

Det är viktigt med en god relation mellan skolan och hemmet. Vi är därför noga med att informera om skolan verksamhet, och skickar i början av varje läsår hem information om skolan.

På Vällsjöskolan har vi ett fritidshem med två avdelningar. F-1 Pärlan och 2-3 Läslusten där fritidsklubben för årskurs 4 och 5 ingår. På fritidshemmet ansvarar lärare i fritidshem för undervisningen. Undervisningen ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. Undervisningens innehåll behöver genomföras så att den överensstämmer med de värden som skolan ska förmedla enligt läroplanen.

Allmän information om fritidsverksamheten

Frånvaroanmälan

Vid frånvaro skall vårdnadshavare anmäla sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen.

Frånvarande elev registreras då som anmäld frånvaro i Skola24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.

Frånvaro specialkost:

Om ditt barn har specialkost är det även viktigt att du frånvaroanmäler även detta. Ring 031-724 70 85.