Kontakt
Lyssna

Kvalitetsarbete

rotter och vingar

2019/2020 Skinnefjällsskolan

Skinnefjällsskolans kvalitetsarbete läsåret 19/20
Rötter och Vingar – vår helhetsidé för en hållbar
framtid
Alla som arbetar i verksamheten ska bidra till att barn och unga utvecklar
omtanke om sig själv, andra och sin omvärld.
Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla.
Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt.
Skinnefjällsskolans systematiska kvalitetsarbete
Helhetsidén Rötter och Vingar beskriver vad barn och elever ska få möta i grundskolan.
Utifrån detta har varje skola ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete, där
prioriterade mål sätts och följs upp för att utveckla verksamheten.
Skolans prioriterade mål läsåret 19/20
• Att vi tillsammans ska arbeta för att alla tar sitt ansvar för vår
gemensamma arbetsmiljö (arbetsro) och utöka förståelsen för vad det
innebär för var och en.
• Att alla lärare på skolan ska genomföra SPSM.s webbutbildning kring NPF
under läsåret.
• Att regelbundet följa upp och analysera elevers närvaro/frånvaro.
Exempel på arbete för att öka kvalitéten
Under året har EHT-teamet arbetat med att utveckla ett strukturerat elevhälsomöte (EHM) med alla
arbetslag kring den egna klassen, och vårt förebyggande och främjande arbete. EHT-teamet har fått ett
tydligare stödjande uppdrag genom att EHM-mötet ger möjlighet till reflektion kring detaljer som
resulterar i tydliga åtgärder som ofta är av mindre karaktär.
Under året har elevhälsopersonal hållit i föreläsningar för lärarna på skolan kring oro och ångest och
KASAM som var mycket uppskattad. Arbetet i EHT teamet har generellt stärkts i det förebyggande
och främjande arbetet. Vi har också resonerat om hur det kan utformas i ett årshjul för att få till en
hållbar struktur och tydlighet. Detta arbetet fortsätter och utökas med SPSM.s webbutbildning kring
NPF.
Vi har en hög måluppfyllelse på de nationella proven i årskurs 3. Vi har genom åren arbetat med
strategier för att öka måluppfyllelsen. Vi har generellt inte ökat antalet som klarar de nationella proven
men vi har ökat baskunskaperna hos alla våra elever genom strategiska insatser. Vi startar ett
medvetet arbete inom svenska och matematik i förskoleklass som följs upp under året. När vi
upptäcker behov av stöd, i någon form, sätter vi in insatser. Under innevarande år hade vi en liten
språkgrupp för ett tiotal elever i årskurs F och 1. De flesta insatser handlar om att arbeta med
baskunskaper för att skapa en stabil grund att stå på.
Fritidsverksamheten håller hög kvalitet och har utvecklats till en verksamhet med skola och fritids
som kompletterar varandra på ett förtjänstfullt sätt. Detta kan göra att fritidsverksamheten framträder
mindre tydligt för eleverna, speciellt för eleverna som har längre “skoldag” och upplever att tiden på
fritids blir kort och att de inte hinner med att göra det de tidigare gjorde. I GR-enkäten, som årskurs 2
genomför har vi sett att resultatet angående studiero ligger lägre än förväntat. Det blir för oss ett
prioriterat mål kommande år.
Mölnlycke 190819 Maria Bäck & Sussie Thander, rektorer

Kontakt

Maria Bäck
Rektor år F o 2
031-724 86 11 maria.back@harryda.se

Susanne Thander
Rektor år 1 o 3
031-724 86 21susanne.thander@harryda.se