Lyssna

Skinnefjällsskolan

Skinnefjällsskolan i Mölnlycke är en F-3-skola med barn mellan sex och nio år. Vi har tolv klasser och tolv fritidsavdelningar. Skinnefjällsskolan ligger nära skogen, som vi använder flitigt och det finns flera sjöar inom gångavstånd.

Skolans verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé ligger till grund för allt vi strävar mot:

”Trygghet, respekt och gemenskap bygger en stabil grund, vilket ger oss glädje, nyfikenhet och mod att våga testa nya möjligheter för att lära för livet!” 

Vi på Skinnefjällsskolan vill ha en levande skola med öppna dörrar mellan de olika verksamheterna, där barnen i lugn och ro och efter egna mognad får ta in den kunskap som vi ska ge dem i skolan och i fritidsverksamheten.

Elevinflytande

Vi vill höja elevrådets status bland eleverna och lärarna. Att nå ut med innehållet på mötena till alla vuxna som jobbar på skolan. Tydliggöra vilka som ansvarar för elevrådet och vilka elever som är klassens representanter. 

Alla klasser ska ha klassråd minst två gånger i månaden, inför varje elevrådsmöte och efter, där man återkopplar till klassen. 

Första mötet med elevrådet går vi igenom vad som förväntas av dem som representanter. Vad ett elevråd är och hur det fungerar. Man är en representant för sin klass och det innebär att man bär med sig sin klass åsikter inte sina egna. 

Mål: Att synliggöra elevrådets arbete och vilka frågor som behandlas på mötet.  

Samverkan mellan skola och hem

Vi tycker det är viktigt med en bra föräldrarelation. Våra elever ska känna att vi bryr oss om dem och att vi tillsammans med vårdnadshavarna har ett ansvar att ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Föräldrar är alltid välkomna att höra av sig och vid behov är vi på skolan tillgängliga på telefon, via mejl eller för att träffas.

Alla klasser har föräldramöten under läsåret och bjuder in till utvecklingssamtal en gång per termin. Vi lägger alla våra utvecklingssamtal under dagtid för att eleven själv ska kunna hålla i sitt egna samtal med bästa förutsättning. Mötet förbereds digitalt på Unikum.

Lärarna ger regelbundet information via Unikum om det dagliga arbetet i klassen. Vårdnadshavarna kommunicerar via Skola 24 och Tempus vid förändringar av eleverna närvaro.

Fritidshem

På Skinnefjällskolan ska alla elever:

  • känna trygghet och tillhörighet
  • utveckla sin självkänsla och goda kamratrelationer
  • stimuleras att utveckla sina kunskaper och kompetenser tillsammans med sina kamrater
  • få möjlighet att utveckla sin egen identitet
  • visa respekt för sina medmänniskors olikheter och mångfald
  • få möjlighet att utveckla nyfikenhet och kreativitet både under tak och bar himmel

Grundläggande i allas arbete på Skinnefjällskolans 12 fritidshem/klasser, är att vårt gemensamma arbete sträcker sig över hela dagen och inte bara på eftermiddagstid.

Vår verksamhet i fritidshemmet tar avstamp i Rötter och vingar, som är Härryda kommuns helhetsidé och de främsta frågor vi arbetar med på fritidshemmet är:

Våra mål är att förmå alla att leka med varandra och att alla kan leka med alla och ska våga ta egna initiativ, man ska vilja delta i leken och trivas i den.

Under hela året ges möjlighet att uppleva och observera naturens skiftningar, utveckla nyfikenhet för naturens kretslopp. I vårt arbete är relationsskapande och gruppstärkande aktiviteter där barnen lär sig ta ansvar för sin vardag ett verktyg. Vi uppmuntrar allas mod till att våga och utmana sig själva i våra vardagsaktiviteter.

Fritidshemmen öppnar 6:15. Alla barn samlas på avdelningen Trollsmöret. Frukosten serveras gemensamt mellan 07:15 till 07:30 i matsalen. Efter 07:45 är barnen på sin egen avdelning. Klockan 16:30 stänger vissa avdelningar, och barnen samlas åter igen på Trollsmöret. Där är barnen tills fritids stänger kl 18:00.

Allmän information om fritidsverksamhetenöppnas i nytt fönster
Ansökan om plats på fritidshem länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer 0515-77 76 05. Är ditt barn på fritids ska frånvaro även rapporteras på Tempuslänk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan specialkost

031-724 86 30