Kontakt
Lyssna

Säteriskolans kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Våra prioriterade mål läsåret 17/18

  • Språkutvecklande arbetssätt
  • Digitalisering
  • Delaktighet och inflytande

I arbetet med vårt språkutvecklande arbetssätt, har vi genom god kommunikation, där alla kan hitta vägar att uttrycka sig, nått fram till färre konflikter och bättre lärmiljö. Eleverna har visat på ett bättre språkbruk och de använder sitt språk för att beskriva och förklara på ett bra sätt.

Arbete med ord och begrepp samt värdegrundsarbete har lett till att eleverna fått fler kompisar, när de talar mer med varandra.

Eleverna har tränat sin förmåga att kunna lyssna, framföra sina åsikter och känslor, vilket har resulterat i goda samtal och diskussioner i klasserna. Under läsåret har vi arbetat med bildstöd i undervisningen, vilket har lett till ökad läsförståelse och ordförråd.

De demokratiska principerna är att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i sin utbildning och vardag. I arbetet med delaktighet och inflytande har vi bl a arbetat med bilder som stöd, vid diskussioner, vilket gör att alla kan vara med i samtalen oavsett språkkunskaper.

Genom vår digitaliseringsplan har vi fått en gemensam linje att arbeta efter och eleverna har blivit mer förtrogna med digitala verktyg. I vårt arbete med digitalisering har både pedagoger och elever deltagit i utbildning på Tellus. Det har inspirerat och gett lust att lära vidare.

Enhetens utvecklingsmål under läsåret 18/19

  • Fortsätta att utveckla vårt arbete med digitalisering
  • Utveckla arbetet i riktning mot NPF-säker skola

Skolan har under föregående läsår satsat mycket på arbetet med digitalisering och kommit en bra bit på väg. Vi behöver arbeta med att utveckla digitaliseringens alla delar och våra riktlinjer, i linje med kommunens satsning och omskrivningen i läroplanen.

Att arbeta mot en NPF-säker skola (NPF=neuropsykiatriska funktionsvariationer) gynnar alla elever. Språkutvecklingen i alla ämnen utvecklas tex genom fortsatt arbete med bildstöd och språklig kommunikation.
Vi behöver gemensam värdegrund och gemensamt förhållningsätt som ger avtryck på vår enhet.