Kontakt
Lyssna

Säteriskolans kvalitetsarbete


Rötter och Vingar – vår helhetsidé för en hållbar framtid

Alla som arbetar i verksamheten ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld.

Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla. Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt.

Säteriskolans systematiska kvalitetsarbete

Helhetsidén Rötter och Vingar beskriver vad barn och elever ska få möta i grundskolan.
Utifrån detta har varje skola ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete, där prioriterade mål sätts och följs upp för att utveckla verksamheten.

Skolans prioriterade mål läsåret 18/19

  • NPF-säkra vår skola

Vi har arbetat med att anpassa våra lärmiljöer utifrån gruppernas behov. Alla grupper använder bildstöd under hela dagen. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och använder oss av de NPF-lådor och skärmar som varje årskurs har.

  • Digitalisering

Pedagogerna har utifrån enhetens prioriterade mål arbetat med olika digitala verktyg i undervisningen i syfte att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Alla elever och pedagoger har under året arbetat med vår digitaliseringsplan där programmering har stort fokus. Digitaliseringsplanen har gett pedagogerna bra redskap och eleverna bra möjligheter att nå kunskapskraven i de olika ämnena.

Exempel på arbete för att öka kvalitéten

På Säteriskolan arbetar vi för att systematisk planera, genomföra och följa upp undervisningen. För att göra utbildningen tillgänglig för alla elever har vi påbörjat ett arbete kring tydliggörande pedagogik liksom kooperativt lärande. På fritidshemmet och på fritidsklubben har vi under året arbetat med att tydliggöra verksamheten för elever och vårdnadshavare vilket har medfört en tydligare struktur på fritids.

Under läsåret 19/20 kommer en verksamhetsidé tas fram och vi kommer att fortsätta arbeta med vår NPF-säkring.

Våra prioriterade mål under läsåret 19/20 kommer att vara:

  • Utveckla vårt arbete kring främjande elevhälsoarbete där alla i arbetslagen blir delaktiga i arbetet kring bla extra anpassningar.
  • Utveckla undervisningen utifrån pedagogens enskilda ansvar med fokus på elevens lärande enligt kommunens gemensamma mål.