Kontakt
Lyssna

Säteriskolans kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Säteriskolan är en F-5 skola i Säteriets bostadsområde i Mölnlycke, Härryda kommun. På skolan går omkring 260 elever. I anslutning till skolan finns Rådasjöns naturreservat.

Under två läsår genomgår Säteriskolan en omfattande renovering. Med anledning av renoveringen går åk 4 och 5 på Ekdalaskolan.

Språkutveckling och goda lärmiljöer

En god lärmiljö skapas där alla elever tillhandahålls förutsättningar att nå kunskapsmålen och där alla trivs i skolan.

I kommunens kvalitetsenkät upplever 90% av föräldrarna till förskoleklassen uppmuntrar barnens nyfikenhet och lust att lära. I årskurs 2 svarade 91% av elever och föräldrar att skolan hjälper till med skolarbetet när det behövs, och i årskurs 5 svarade 95% av eleverna och 100% av föräldrarna ja på samma fråga.

Under läsåret som gått har skolan arbetat utifrån följande mål:

  • Språkutveckling i tal, skrift och läsförståelse.
  • Skapa goda och stimulerande lärmiljöer.

Den grundläggande språkträningen sker i förskoleklassen under följande rubriker:

  • Samling, där eleverna tränar på att lyssna på varandra, våga prata samt tränar sin sociala kompetens.
  • Fri lek, där eleverna utvecklar förståelse för sig själva och andra samt tränar sin sociala kompetens.
  • Uteverksamhet, där eleverna varje dag tränar sin grovmotorik både i den fria och den mer styrda leken.
  • Skapande verksamhet, där olika material och tekniker används. Eleverna tränar här sin finmotorik, utvecklar och stimulerar sin nyfikenhet, fantasi och kreativitet.

Skolan fortsätter sedan med grundläggande läs-och skrivträning i åk 1 och 2. Här innebär språkutveckling att:

  • Få kännedom om olika begrepp.
  • Våga tala inför andra.
  • Läsa och skriva olika texter i olika genrer såsom poesi, skönlitteratur och faktatexter.
  • Skriva dagbok samt att lyssna till texter och berättelser.

Från årskurs 3 arbetar vi med en språkutvecklad undervisning och vårt arbetssätt utgår från olika lässtrategier. En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter. För de yngre barnen är tillägnandet av en god läsförmåga viktig för deras fortsatta skolgång. God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden i det livslånga lärandet och ett aktivt liv som samhällsmedborgare.

I åk 3 startar arbetet med lässtrategier och detta fortsätter sedan genom hela skoltiden.

Satsningen inom språkutveckling syns i elevernas intresse för läsning i årskurs 4 och 5 Eleverna är medvetna om sin kunskapsutveckling och sitt lärande. Vi arbetar hela tiden aktivt mot ständiga förbättringar för att nå bra resultat.

Av skolinspektionens tillsyn Ht 2014 framgår att det systematiska kvalitetsarbetet Säteriskolan bedriver har gett ett gott resultat. Skolan genomför utvecklingsarbeten och kompetensutveckling med just fokus på att förbättra måluppfyllelsen. Vidare har Säteriskolan har ett väl fungerande arbete med särskilt stöd där elevhälsan intar en central och ändamålsenlig roll.