Kontakt
Lyssna

Lunnaskolans kvalitetsarbete

Rötter och Vingar – vår helhetsidé för en hållbar framtid


Alla som arbetar i verksamheten ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld.
Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla.
Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt.
Helhetsidén Rötter och Vingar beskriver vad barn och elever ska få möta i grundskolan. Utifrån detta har varje skola ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete, där prioriterade mål sätts och följs upp för att utveckla verksamheten.


Vårt övergripande mål är att varje elev ska få de allra bästa förutsättningar för att lyckas så långt som möjligt. Vi vill vara en skola som fokuserar på elevernas kunskapsutveckling, trygghet, trivsel och personlig utveckling. Vi vill vara en trygg skola där glädje, nyfikenhet och kreativitet syns och märks.

För att lycka med detta behöver vi ha en gemensam kunskapssyn och gemensam elevsyn. Vi behöver ständigt sätta eleverna i fokus och arbeta för en lugn studiemiljö som är en viktig grund för lärande och utveckling.


Lunnaskolan har en hög måluppfyllelse och visar mycket goda resultat på nationella proven i år 3 vad gäller ämnet svenska. Vi behöver arbeta för att bibehålla dessa resultat. Vad gäller matematiken har vi under flera år haft ett gott resultat även där men det blev en sänkning i resultatet då vi analyserade proven från våren -19. Därför är ett av enhetens priorierade mål just två områden inom matematiken. Vi ser att vi behöver ha fokus på detta för att återigen höja vår måluppfyllelse i matematiken. Vi arbetar hela tiden för att systematiskt planera, genomföra och följa upp undervisningen.

För att göra utbildningen tillgänglig för alla elever samt arbeta för en större likvärdighet, har vi sedan förra läsåret startat ett arbete kring kooperativt lärande på skolan. Vår förhoppning är att vi också kommer att få eleverna mer delaktiga i undervisningen med detta arbetssätt. Lunnaskolan har en god fritidshemsverksamhet och det vill vi gärna visa utåt, så vi har under året arbetat med att tydliggöra verksamheten för elever och vårdnadshavare. Lunnaskolan har också aktivt arbetat för rastaktiviteter för att skapa en bättre utemiljö med fler alternativ och bidra till bättre relationer mellan eleverna och mellan elever och vuxna, öka elevinflytandet och ge eleverna fler möjligheter att röra på sig. Rastaktiviteterna har ökats på allteftersom för att nu finnas på förmiddagens raster, alla dagar i veckan. Vi har fyra pedagoger från fritids som två och två håller i rastaktiviteter för skolans alla elever.


Skolans prioriterade mål:
Att vi tillsammans ska arbeta för att alla tar sitt ansvar för arbetsmiljön/arbetsron och arbeta för vad det innebär för vara och en. Detta gäller hela skoldagen – både i skola och i fritidsverksamhet.

Fortsätta att utveckla arbetet kring kooperativt lärande.

Matematiken - skriftliga räknemetoder och förståelsen för likamedtecknets betydelse.


Rektorer
Gabriella Knutsson och Susanne Flenner
Landvetter 190916

Kontakt

Susanne Flenner, rektor år 2-3 samt grundsärskolasusanne.flenner@harryda.se031-724 83 42

Gabriella Knutsson, rektor år F-1gabriella.knutsson@harryda.se031-724 83 41