Kontakt
Lyssna

Landvetterskolans kvalitetsarbete

Vision

“Vi driver Landvetterskolan i syfte att skapa en personlig och professionell skola som ligger i framkant och är det självklara valet för elever, vårdnadshavare och pedagoger”.


Rötter och Vingar

Helhetsidén Rötter och Vingar är vårt gemensamma ansvar där det gäller att utveckla och utvecklas. Att aktivt stimulera eleverna på ett positivt sätt, att ha ett bra inflytande när det gäller vardagliga handlingar och att vara en god kamrat. De vuxna är föredömen som lär eleverna samverkan och lust till kunskap och att ta vara på skaparglädjen och den egna fantasin.

Utifrån våra tre prioriterade mål värdegrund, kunskaper och miljö har vi valt att fokusera på ett utvecklingsområde till varje prioriterat mål. Helhetsidén knyter samman visionen med skolans prioriterade mål för att, som det uttrycks i styrdokumenten, ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande och utveckling.

Landvetterskolans systematiska kvalitetsarbete följer det årshjul som tagits fram för verksamheten skola och förskola centralt. I början av höstterminen formuleras nya mål på gemensamma stängningsdagar och kompetensutvecklingsdagar. Planerna mot kränkande behandling skrivs om med utgångspunkt från vårterminens kartläggning och utvärdering av förra läsårets planer. En plan mot kränkande behandling skrivs för respektive enhet.

Prioriterade mål

  • På Landvetterskolan har vi studiero och goda relationer.
  • Eleverna är delaktiga i och har inflytande över beslut som påverkar deras skolgång.
  • Undervisningen ger eleverna kunskaper och förutsättningar för en hållbar framtid.

Studiero och goda relationer

Arbetet med att skapa god studiemiljö i alla klasser under alla lektioner är ständigt pågående på skolan. Exempel på insatser är att pedagogerna påbörjar lektioner på liknande sätt, uppmärksammar alla elever vid lektionsstart, arbetar för ökad tydlighet med regler och ramar för klassernas arbete. Pedagogerna har blivit tydligare med sina förväntningar på eleverna.

Översyn av den fysiska miljön sker i flera årskurser så att möbleringen i klassrummen planeras för att gynna samarbetet mellan eleverna och därmed ge ökade förutsättningar för studiero.

Delaktighet och inflytande

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att göra eleverna delaktiga och öka deras medvetenhet om och inflytande över sitt eget lärande. Lärplattformen Unikum används för att göra vårdnadshavarna delaktiga och ge dem möjlighet att ha insyn i sitt barns skolarbete. Eleverna är delaktiga i att arbeta fram de förhållningssätt (ledstjärnor) som ska gälla i klassen. Elever i behov av särskilt stöd får genom riktade insatser av elevhälsans professioner vägledning och undervisning med hög grad av anpassning med syfte att motivera dem att vara delaktiga i sitt eget lärande. Fritidspedagogerna har tydliga strategier för att alla elever ska vara delaktiga i planeringen, kunna göra sina röster hörda och de stöttas i att lyssna in varandras synpunkter.

Hållbar framtid

Målet beskrivs i helhetsidén Rötter och Vingar som en tolkning av skolans arbete med att stödja elevernas utveckling på alla plan. Konkret inriktas en del av lärandeprocessen mot källsortering, teman om rättvisemärkning, miljöveckor och hälsofrämjande aktiviteter för eleverna. Under läsåret har skolans internationella projekt varit i fokus. Här har målområdet “Hållbar framtid” fått nya perspektiv genom att vi fått möjlighet att fokusera på lärande om andra kulturer och förutsättningar för barn/elever i andra länder. Under läsåret har fokus även riktats in mot samverkan skola yrkesliv.

Utvecklingsområden

Utvecklingsområden är att fortsätta arbetet med att skapa positiva goda relationer mellan eleverna och ständigt hålla studieron i fokus. Genom att utveckla värdegrundsarbetet i klasserna med kontinuerliga samarbetsövningar och temadagar får eleverna ökade förutsättning att samverka med varandra både under skoltid och raster. Varje elev ska känna sig sedd och bekräftad, här är relationerna mellan elever och pedagoger central för att eleverna ska nå goda resultat. Elevhälsoteamet bidrar genom sina olika professioner till att stödja enskilda elever men även för att handleda lärarna i deras arbete med eleverna. Vi arbetar kontinuerligt på att bygga på elevernas positiva egenskaper och att göra dem medvetna om sina egna förmågor.

Ytterligare utvecklingsområde är att bedriva ett arbete där eleverna upplever att de är delaktiga och har inflytande över sitt lärande och sin skolgång. Eleverna ska under lektionerna känna motivation och lust att lära. Förutom regelbundna klassråd och elevråd så ska eleverna ha möjlighet att välja alternativa arbetssätt vid inlärning och de ska ges förutsättningar att utveckla sitt kunnande att arbeta med digitala verktyg på olika sätt t.ex. genom film och bild för att visualisera inlärningen. Även skolbiblioteket används som en resurs i elevernas lärande och det nybildade biblioteksrådet är ett forum för ökad delaktighet. Elever i åk 6-9 har betygssamtal med sina mentorer som ett sätt att öka medvetenheten om var de befinner sig i sin lärprocess samt vad de behöver vidareutveckla. I tidigare årskurser förs motsvarande samtal i samband med utvecklingssamtalen och de skriftliga omdömena. För att göra vårdnadshavarna mer delaktiga i sitt barns skolgång så anordnas ”Aktiva föräldramöten” med aktuella fokusområden/teman.

Eleverna ska ha kunskaper om hållbar utveckling både vad gäller den egna närmiljön och i ett globalt perspektiv som är anpassat till elevernas ålder och förmåga att förstå sin omvärld. Utvecklingsområden för att nå målen är att synliggöra miljöfrågorna mer i alla årskurser och att elever och pedagoger källsorterar i miljöstationen.

Erasmusprojektet är pågående och planerna på ett samverkansprojekt med Shipiboindianernas skolor i Peru fortgår. Landvetterskolan var under förra läsåret pilotskola i projektet SAMSYV: samverkan skola arbetsliv vilket gav ytterligare energi in i arbetet med att motivera eleverna att tänka sig in i framtida yrken och stimulera dem att göra aktiva val tidigt i livet för att motivera till framtida studier och en hållbar framtid för var och en av dem.

All personal är delaktiga i arbetet med skolans kvalitetsarbete. Syftet med samverkan är att Landvetterskolan ska vara en skola där all personal samarbetar och arbetar målmedvetet för att skapa helhetssyn på elevernas lärande och utveckling från förskoleklass till åk 9.

Susanne Lorenzatti, rektor åk 4-5, tf rektor åk F-3
Katarina Johansson, rektor åk 6 och 8
Frans Stjerna, rektor åk 7 och 9

Kontakt

Rektorer

Susanne Lorenzatti åk 4-5,
tf rektor åk F-3
031-724 83 61
susanne.lorenzatti@harryda.se

Katarina Johansson åk 6 och 8
031-724 83 71
katarina.johansson@harryda.se

Frans Stjerna åk 7 och 9
031-724 83 62
frans.stjerna@harryda.se