Kontakt
Lyssna

Hindåsskolans kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Vår helhetsidé för en hållbar framtid

Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld.

Verksamheten ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Lärmiljöerna ska vara trygga, kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för barn och unga

Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt och med många uttrycksmedel

Enhetens prioriterade mål 2018/2019

Trygghet och studiero

Alla elever ska känna trygghet, vilja och lust att lära.

Alla elever ska uppleva att de har studiero.

Främjande och förebyggande elevhälsoarbete

Alla elever ska, oavsett förutsättningar, få det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt.

Kunskaper

Alla pedagoger kommer under året att arbeta med att öka elevernas känsla av delaktighet.

Alla pedagoger kommer under året att arbeta med att utveckla lektionsstruktur och metodik.