Hindåsskolan

Hindåsskolan är en F-3 -skola. Vi är skolan med det stora hjärtat som har ett nära samarbete med samhället runt omkring. Vi vistas regelbundet i naturen som ligger alldeles om knuten.

På Hindåsskolan arbetar vi mycket med elevdelaktighet. Vi har elevråd för årskurs F-3. Arbetet leds av ansvarig rektor.

Varje hösttermin väljer elevgrupperna representanter som sedan en gång i månaden samlas för att arbeta tillsammans med frågor som är angelägna för eleverna. I klasserna lyfts frågor som representanterna sedan tar med sig till mötena. Ofta rör arbetet frågor om skolans väl och ve och flertalet av frågorna lyftes vidare till bland annat rektor eller någon annan ansvarig utanför skolan.

På Hindåsskolan pågår ett intensivt och medvetet arbete med att skapa en lärmiljö där alla ska få goda förutsättningar för lärande, känna sig trygga och må bra. Vårt elevhälsoteam på skolan håller regelbundna träffar och följer upp ärenden som kommit upp.

För personalen är det sociala perspektivet ständigt närvarande i undervisningen. Det är en grundförutsättning för lärandet och den personliga utvecklingen hos eleverna. På skolan arrangeras därför samarbetsdagar, temadagar och friluftsdagar.

På Hindåsskolan finns ett väl fungerande brukarråd. Representanterna är valda ur föräldragruppen från respektive elevgrupp. Det sker vanligtvis två träffar per termin men extra träffar kan ske vid behov.I Brukarrådet lyfts skolutvecklingsfrågor men även annan information som mer berör Hindås skolas dagliga verksamhet. Brukarrådet är en viktig information- och samverkanskanal mellan skolan och hemmet.

Frånvaroanmälan

1. Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola 24. Elev behöver frånvaroanmälas varje dag före klockan 8.

2. Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Lärare ringer själv (eller genom fritidspedagog eller skolassistent) till förälder senast efter första lektionen.

3. Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola 24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.

Barn med specialkost? Sjukanmäl även till köket: 031-724 86 46