Kontakt
Lyssna

Furuhällsskolans kvalitetsarbete

Rötter och Vingar – vår helhetsidé för en hållbar framtid

Alla som arbetar i verksamheten ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld.
Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla.
Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt.

Furuhällsskolans systematiska kvalitetsarbete

Helhetsidén Rötter och Vingar beskriver vad barn och elever ska få möta i grundskolan. Utifrån detta har varje skola ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete, där prioriterade mål sätts och följs upp för att utveckla verksamheten.

Furuhällsskolans prioriterade mål läsåret 19/20

  • På Furuhällsskolan ska undervisningen hålla en hög kvalité under elevens hela dag i skolan.
  • På Furuhällsskolan ska all undervisning präglas av studiero.

För att uppnå detta ska vi bland annat...

Läsecirkel Skolans grundskollärare och lärare i fritidshem deltar under läsåret i läsecirklar kring boken ”Ledarskap i klassrummet: handbok för studiero och effektivt lärande” av John Steinberg.

Rastaktiviteter Vi har under ett års tid haft två pedagoger som är ansvariga för att anordna rastaktiviteter vid tre tillfällen per vecka. Detta fortsätter vi med detta läsår och syftet är att skapa studiero även på rasten. Vi märker att den fria leken är utmanande för några av våra elever och att det som händer på rasten följer med in i klassrummet och påverkar studieron under elevens hela dag i skolan.

Klassintervjuer Rektorerna kommer träffa slumpvis utvalda representanter från alla klasser i intervjuer. Vid intervjuerna kommer eleverna att få samtal om sin upplevelse av arbetet mot de prioriterade målen. Samtalsfrågor kommer att tas fram av rektor.

Analysera resultat bedömningsstöd och nationella prov Att analysera resultatet på de nationella proven i årskurs 3 under våren för att se om vår satsning på studiero och pedagogiska planeringar har gett resultat. Vi kommer även analysera resultatet på bedömningsstöd i årskurs 1 och 2 samt låta de äldre eleverna på skolan testa sin läsförmåga utifrån olika tester.

Malin Olsson Asp & Carina Torstensson
Rektorer Furuhällsskolan

Kontakt

Skolledning

Carina Torstensson,
rektor
carina.torstensson@harryda.se