Lyssna

Välkommen till Furuhällsskolans fritidshem!

Här beskriver vi hur vi arbetar på våra fritidshemsavdelningar, gemensamma rutiner och hur vi vill samarbeta med er vårdnadshavare för att ert barn ska få det så bra som möjligt hos oss.

Vi arbetar efter LGR11, läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem samt Skolverkets allmänna råd. Där står bland annat att fritidshemmet ska komplettera utbildningen i skolan genom att stimulera utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.

Vårt mål är att erbjuda en verksamhet där eleverna känner sig trygga samtidigt som det är roligt, spännande och intresseväckande. En viktig uppgift för fritidshemmets verksamhet är att utveckla elevernas självkänsla och sociala identitet.

Vad innebär fritidshemspedagogik?

 • Demokratisk kultur
 • Balans mellan fri och styrd verksamhet
 • Mångsidigt innehåll
 • Egna val
 • Lek
 • Upplevelsebaserad kunskap

Öppettider

Fritidshemmen är öppna mellan klockan 06.30-18.00, . Öppning och stängning sker på fritidshemmet Trumman. Frukost serveras 7.30 i matsalen. Kom gärna i god tid så att ditt barn kan få en bra start på dagen.

Fritidsklubben är en eftermiddagsomsorg, vilket innebär att den öppnar i samband med att skoldagen slutar. Fritidsklubben är under vanliga skoldagar öppen till kl. 16.30 på eftermiddagen. På lovdagar har fritidsklubben öppet mellan kl. 09.00-16.00. Med lov menas höstlov, påsklov, sportlov, jullov, sommarlov och andra enstaka lovdagar som är utspridda över läsåret.

Fritidshemmet är till för ditt barn när du arbetar eller studerar. Ditt barns möjlighet att vara på fritidshemmet är den tiden plus din restid.

Vi önskar att ni

 • Skickar med namnat ombyte och namnade regnkläder och stövlar.
 • Uppdaterar kontaktuppgifter och schematider i Tempus vid varje nytt läsår och vid ändringar.
 • Skickar information via Tempus vid tillfälliga schemaändringar och om ditt barn ska gå hem med någon annan vårdnadshavare.

Såhär arbetar vi för att fullfölja vårt uppdrag

Vi som arbetar på fritidshemmen träffar eleverna under stor del av dagen och därigenom har vi ett helhetsperspektiv på deras utveckling.

Vi ska vara goda förebilder och värna om respekt och förståelse för varandra. Genom detta vill vi hjälpa eleverna att utveckla en god social kompetens och ett gott kamratskap där glädje och trygghet ska prägla verksamheten. För att eleverna ska känna sig delaktiga är demokrati och medbestämmande självklara inslag på fritidshemmen.

Vi strävar efter att erbjuda en genomtänkt pedagogisk verksamhet där samarbetet mellan frituidshemmen och vårdnadshavarna är en viktig förutsättning.

För att mäta och utveckla kvalitén på fritidshemmen arbetar vi kontinuerligt med:

 • Gemensamma mål och styrdokument
 • Kvalitetsredovisning
 • Enkäter till både elever och vårdnadshavare

Gruppdynamik

Vi arbetar i både små och stora kamratgrupper. Vi fokuserar på samarbete, aktivitetsgrupper och lekgrupper. Att träna sig i att hantera sina egna och andras känslor kan leda till en djupare förståelse för andras sätt att vara. Eleverna lär sig att samspela och visa respekt på ett positivt sätt, med en bra attityd gentemot varandra.

Leken

Lek är ett naturligt sätt att lära. Vi vill skapa en fritidshemsverksamhet som är meningsfull och lustfylld. Det gör vi både genom den organiserade och den fria leken.

"Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen." (Skolverket, 2018, sid 7)

Uteverksamhet

Utevistelse är en naturlig del av dagen som kan vara på skolgården eller i närområdet. Varje vecka går vi på utflykt. Tillsammans lär vi oss om grunderna i allemansrätten, besöker närmiljön och lär oss att det är viktigt att vara rädd om naturen och visa omsorg om djur och växter. Eleverna ska se naturen som en tillgång vid lek och fritid.

Inneverksamhet

Eget skapande, fritidsgympa eller egen lek? Det finns många inomhusaktiviteter där eleverna övar koncentrationsförmåga, grov- och finmotorik, att vänta på sin tur och att ingå i ett sammanhang.

Kontakt

Skolexpedition

031-724 82 61

Anette Weiszbach, skoladministratör
031-724 82 61
anette.weiszbach@harryda.se

Förstelärare i fritidshem

Gabriela Barasin
gabriela.barasin@harryda.se 

Skolledning

Carina Torstensson,
rektor carina.torstensson@harryda.se

Relaterad information