Kontakt
Lyssna

Kvalitetsarbete

Härryda skola och Eskilsbys skolas systematiska kvalitetsarbete läsåret 19/20

Rötter och Vingar – vår helhetsidé för en hållbar framtid

Alla som arbetar i verksamheten ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld.

Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla.

Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt.

Helhetsidén Rötter och Vingar beskriver vad barn och elever ska få möta i grundskolan. Utifrån detta har varje skola ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete, där prioriterade mål sätts och följs upp för att utveckla verksamheten. Grundskolans helhetsfokus i Härryda kommun för innevarande och kommande läsår är kvalitét och ledarskap i undervisningen.

Skolans prioriterade mål läsåret 19/20 utifrån utvärdering av föregående läsår:

· Alla elever ska uppleva och mötas av främjande och förebyggande stöd och stimulans

Genom tydliga lektionsstrukturer, varierad undervisning, tydliggörande pedagogik och kompensatoriska hjälpmedel

· Alla elever ska uppleva att utbildningen präglas av studiero

Genom personalens gemensamma förhållningssätt och strategier (bl a lågaffektivt bemötande)

Använda kunskaper från fortbildningen Border Crossing ht-19 kring lärmiljöer

Genom schemalagda rastaktiviteter

· Alla elever på skolan, med hänsyn till ålder, ska ha god läsförmåga

(Att stärka elevers läsförmåga ger enligt forskning motivation, självförtroende och stärker elever i skolans samtliga ämnen)

Genom läsutmaning och läsgrupper Genom att utnyttja skolbibliotek som läsinspiration

Genom högläsning i alla klasser F-5 för att utmana läsintresse och läsförståelse

Genom analys av bedömningsstöd och nationella prov

Eskilsby skola och Härryda skola kommer också följa upp arbetet med trygghet och studiero genom egna trivselenkäter och den regiongemensamma inom GR våren 2020.

Fritidshemmet på skolorna har ett kompensatoriskt och kompletterande uppdrag gentemot skolan, där pedagogerna bl a gör kartläggning av elevgruppen för att planera undervisningen efter elevernas intressen och behov. Utöver det finns för läsåret följande strategier:

· Ett medvetet arbete för att använda miljön som en ”tredje pedagog”

· Rum i rummen, som inbjuder till kreativitet samt hemtrevlig miljö

· Att arbeta med gruppdynamiken för att skapa trygghet mellan eleverna

· Daglig högläsning på Ballongen med de yngre eleverna

· Inköp av böcker anpassade efter fritidshemmens behov

/Hans Svensson genom tf rektor ht-19