Kontakt
Lyssna

Kvalitetsarbete

Våra prioriterade mål läsåret 17/18:

  • Lärmiljö inne och ute
  • Extra anpassningar
  • Det goda mötet

Arbetet med våra tre prioriterade mål har resulterat i en tryggare miljö för eleverna. Detta anser vi beror på att vi valt att ha flera pedagogledda rastaktiviteter som lockar elever till delaktighet. Vårt arbete kring lågaffektivt bemötande och vår kompetensutveckling i det specialpedagogiska lärandet kring extra anpassningar. Detta visar sig även i trivselenkäten som gjordes i april månad 2018. Där ser man att 90 % av eleverna trivs i sin klass och 85 % känner sig glada när de går till skolan på morgonen. Det är processer som är pågående och som vi kommer fortsätta utveckla.

Mycket av det vi arbetat med under året behöver utvecklas vidare för att få det till en levande process för pedagogerna. Arbetet ska bli en naturlig del av vår pedagogik och vi kan på så sätt kontinuerligt vidareutveckla det arbete som påbörjats. Vi vill arbeta mer för en integrerad verksamhet mellan skola och fritidshem.