Lyssna

Ekdalaskolans kvalitetsarbete

Rötter och Vingar – vår helhetsidé för en hållbar framtid

Alla som arbetar i verksamheten ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla. Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt.

Ekdalaskolanskolans systematiska kvalitetsarbete

Helhetsidén Rötter och Vingar beskriver vad barn och elever ska få möta i grundskolan. Utifrån detta har varje skola ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete, där prioriterade mål sätts och följs upp för att utveckla verksamheten.

Ekdalaskolans verksamhetsidé

Ekdalaskolan VILL ge Rötter och vingar genom att

  • Eleverna har en trygg lärmiljö som bygger på goda relationer där man vågar lyckas och misslyckas.
  • Eleverna kan uttrycka sina tankar och åsikter.
  • Eleverna får återkoppling på ett sätt som för lärandet framåt.
  • Eleverna får utmaningar och stärker sin vilja att anta dem.
  • Eleverna har handlingsberedskap samt gör hållbara och aktiva val.
  • Eleverna får och visar andra respekt samt ser olikheter som en tillgång

Skolans prioriterade mål läsåret 19/20

En samtalande skola: Inför nästa läsår behöver vi vara tydligare i återkoppling till eleverna. Vi avser därför att göra en satsning på samtal och muntlig återkoppling under rubriken “den samtalande skolan”. Analysen utgår från elevdialoger, lärarnas reflektioner och enkätresultat.


Ekdalaskolan vill göra skillnad: Vi behöver också arbeta ytterligare med motivation och lust att lära. Det hoppas vi att ett intensifierat arbete med temat hållbar utveckling, kopplat till handlingsberedskap, ska bidra till. Detta vill vi göra under en tvåårig satsning som vi kallar “Ekdalaskolan vill göra skillnad”. Analysen bygger på vår förståelse av och arbete med motivationsbegreppet (Dweck m fl) , värdeskapande undervisning (skarpa projekt och autentiskt lärande) samt den uppenbara kris vår värld står inför som vi måste hantera med hopp och handling.

Exempel på arbete för att öka kvalitéten

Alla lärare genomför i mitten av terminen ett återkopplande formativt samtal (utvecklingsområden) och i slutet av terminen ett summativt samtal (om bedömningen och betyget). Lärarna får också utbildning i att föra motiverande och coachande samtal.

Under skolans temavecka i oktober arbetar eleverna i projekt med särskild inriktning mot globala målen och hur man kan agera för att påverka sin nutid och framtid.

/Sanna Ingelstam-Duregård Patrik Johansson, Rektorer

Kontakt

Patrik Johansson,
rektor
031-724 61 85
patrik.johansson@harryda.se

Sanna Ingelstam-Duregård,
rektor
031-724 61 90
sanna.ingelstam-duregard@harryda.se