Kontakt
Lyssna

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet

 • arbetar hälsofrämjande och åtgärdande på både individ- och gruppnivå.
 • arbetar i syfte att stödja lärarna tillsammans som team och enskilt konsultativt utifrån de olika kompetenserna.
 • samverkar med Barn och ungdomsmedicin (BUM),Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänsten,  m.fl.

Medicinska och psykologiska bedömningar kan endast ske med föräldrars samtycke

Nedan presenteras de olika personerna, utöver rektor,  som är med i elevhälsoteamet och vad de arbetar med. Kontaktuppgifter dvs namn, mail och telefon hittar du under respektive funktion,

Specialpedagog/Speciallärare

 • genomför observationer, gör pedagogiska kartläggningar och utredningar och analysera elevers behov, samt samverkar med vårdnadshavare.
 • planerar för särskilt stöd i  samråder med mentor, arbetslag och elevhälsoteam.
 • gör specialpedagogiska insatser med elever

För mer information kontakta:

Specialpedagog Madelaine Andréasson madelaine.andreasson@harryda.se

Speciallärare Anna Bylund Oud  ansvarig för åk 6 och 8                     anna.bylundoud@harryda.se

Speciallärare Emelie Mellberg  ansvarig för åk 7 och 9                         emelie.mellberg@harryda.se


Skolsköterska

 • arbetar enligt kommunens plan för skolhälsovården och  erbjuder bl.a. ett omfattande hälsosamtal till alla elever i åk 8 och ett kortare hälsobesök till alla elever i åk 6.
 • erbjuder och utför vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.
 • har en öppen mottagning, dit elever kan komma utan att boka tid, för medicinsk hjälp och lättare sjukvård, samt för att fråga om råd kring allt som rör kropp och hälsa.
 • finns tillgänlig föt vårdnadshavare för rådgivning.

För mer information kontakta:

Jeanette Rohdin                                                  jeanette.rohdin@harryda.se


Kurator

 • ger psykosocialt stöd till elever och föräldrar (psykisk ohälsa, kamratrelationer, hemsituation m.m.).
 • gör skolsociala kartläggningar
 • ansvarar för områden som sex- och samlevnad samt HBTQ-frågor.

För mer information kontakta:

Sofia Kareliusson                                              sofia.kareliusson@harryda.se

Socialpedagog

 • ger stöd till elever som saknar motivation i sitt skolarbete.
 • ger stöd till elever med problematisk skolnärvaro.
 • har ett särskilt ansvar för trivsel och likabehandlingsfrågor inkl arbetet mot kränkningar.
 • arbetar med föräldrastöd och leder kurser i föräldraskap.

För mer information kontakta:

Sofia Eriksson sofia.eriksson@harryda.se


Skolläkare

 • ställer diagnoser och föreslå medicinska behandlingar.remitterar vid behov elev vidare till specialistnivå på sjukhus eller annan vårdinrättning.

För mer information kontakta skolsköterskan.

Psykolog

 • genomför, vid behov, psykologiska bedömningar.kan, efter psykologbedömning gjorts, vid behov kan remittera till specialistinstans.
 • handleder och ger konsultativt stöd till personal, enskilt och i grupp.

För mer information kontakta skolledningen.