Lyssna

Ekdalaskolan

Ekdalaskolan vill att varje elev ska finna sin egen drivkraft och tro på framtiden. Vi arbetar utifrån kommunens pedagogiska helhetsidé Rötter och vingar för att stärka varje elevs självkänsla och kunskapsutveckling.

Ekdalaskolan byggdes på 50-talet och ligger i centrala Mölnlycke. Idag tar skolan emot cirka 405 elever i årskurs 6 till 9. 

Ekdalaskolan är en skola i rörelse och förändring. Vi gör mycket bra, men arbetar ständigt för att bli bättre - med små förändringar på kort sikt men också visionärt, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Alla lika - alla olika

Trygghet och trivsel är avgörande för att eleverna ska lyckas i skolan. Genom våra terminsenkäter vet vi att trivseln är hög på Ekdalaskolan. I vårt likabehandlingsarbete vill vi främja gemenskapen på skolan genom förebyggande arbete såsom skolgemensamma VI-dagar och samtal om värdegrundsfrågor varje vecka. Vi är en skola med stor mångfald, vilket är en fantastisk tillgång. Genom att lära oss av varandra ökar vår förståelse för att vi är alla lika, men också alla olika. Läs mer i vår likabehandlingsblan som du hittar via länk till höger.

Alla ska lyckas

Måluppfyllelsen på skolan är god och de flesta elever kommer in på den utbildning de önskar i gymnasiet. Vi följer regelbundet upp elevernas resultat för att kunna ge stöd när så behövs. Det kan till exempel handla om extra anpassningar i klassrummet, enskild studiehandledning eller extra lektioner. Arbetslaget arbetar tillsammans kring eleverna med stöd av elevhälsoteamet. Inom elevhälsan arbetar specialpedagoger, skolsköterska, psykolog, kurator samt socialpedagog.

Drivkraft och helhetssyn

Skolan har tagit fram en Pedagogisk plattform för likvärdighet. Sedan flera år arbetar skolan med ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Med  nya ord och begrepp växer kunskap och förståelse. Vi strävar också att ge eleverna en helhet i sitt lärande genom att ämneslärarna samarbetar i större och mindre projekt och teman. Varje höst genomförs en temavecka om hållbar utveckling som avslutas med en kväll öppen för vårdnadshavare och allmänhet. På sikt hoppas vi kunna utveckla fler så kallade "skarpa projekt" där vi, i samspel med närområde och omvärld, kan göra riktig nytta. Under en tvåårsperiod arbetar vi under parollen "Ekdalaskolan vill göra skillnad".

Lärande pågår

Vårt schema består av fyra till fem arbetspass om dagen. Måndag och onsdag är skoldagen kl 9-16  och torsdag till fredag kl 8-15.30. Syftet är att fokusera på fyra-fem ämnesprocesser om dagen samt ge utrymme för nödvändiga pauser. Att börja lite senare på dagen är, enligt forskning, en anpassning till de flesta tonåringars morgontrötthet. På rasterna vill vi främja rörelse och samvaro. Skolgården erbjuder många möjligheter till lek och aktivet. Inomhus erbjuds eleverna både pings, fotbollsspel, brädspel och andra aktivitet som fritidspersonalen erbjuder.

Dialogen skola-hem

Skolan värnar om en god kommunikation med hemmen vilket sker bland annat genom rektorernas månadsbrev och via lärplattformen Unikum där vårdnadshavare kan följa elevens lärande och utveckling. Varje termin genomförs utvecklingssamtal och föräldramöten för klassen/årskursen samt på våren så kallade aktiva föräldramöten. Skolans brukarråd är också ett viktigt forum för dialog.

I "Ekdalaskolans lilla gula", som du hittar via länk till höger, har vi samlat viktig information till hemmen om våra planer, ordningsregler samt olika praktiska frågor. Här finner du också "Pedagogisk plattform för likformighet"

Ekdalaskolan har sedan flera år ett gemensamt ledarskap med två rektorer. Kontakta oss gärna! Alla kontaktuppgifter finns i spalten till höger.

Välkommen till oss!

Frånvaroanmälan

Sjukanmälan görs innan kl 8 på tel 0515-77 76 05

Våra rutiner är:

1. Vårdnadshavare anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05 eller i Skola24, före dagens första lektion på morgonen. Frånvarande elev registreras då som anmäld frånvarande i Skola 24. Elev behöver sjukanmälas varje dag och helst före klockan 8
2. Lärarna rapporterar närvaron vid varje lektion i skola 24. Vid första tillfället på dagen när eller om eleven rapporteras frånvarande skickas ett sms eller mail til vårdnadshavaren. Vi ombeder er att höra av er till skolan om ert barn rapporteras frånvarande.