Lyssna

Bidrag på lika villkor

Löpande information till hemkommunen

 • När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola, eller utan giltig orsak är frånvarande i stor utsträckning, ska friskolan snarast lämna uppgift om det till hemkommunen.
 • I Härryda kommun lämnas sådan information om elevs skolgång till planeringschef, kontaktuppgifter finns i högerkolumnen.

Bidrag till fristående skolor

 • Bidraget till fristående grundskolor, fritidshem och förskoleklasser ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
 • Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidraget.
 • Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
 • Kommunens beslut, grundbelopp och tilläggsbelopp kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

Grundbelopp

Grundbeloppet ska fördelas till kommunala grundskolor och fristående grundskoleverksamhet så att ersättningarna blir helt likvärdiga.


Grundbeloppet innebär ersättning för:

 • Undervisning och pedagogisk verksamhet
 • Utrustning och läromedel
 • Elevvård och hälsovård*
 • Måltider
 • Administrationskostnader
 • Mervärdesskatt
 • Lokalkostnader**

* I Elevvård och hälsovård ingår ersättning för ev. utredningar som ska ligga till grund för ansökan om tilläggsbelopp.
** Lokalkostnaderna fördelas så att en fristående grundskoleverksamhet får ersättning för kommunens genomsnittliga lokalhyra per barn.

Tilläggsbelopp

För en elev på fristående skola som har ett mycket omfattande behov av särskilt stöd ska kommunen, utöver grundbeloppet, betala ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är endast avsett för extraordinära stödåtgärder till en individuell elev.
Ansökan tilläggsbelopp särskilt stödPDF

Modersmål

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola här

De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För att kommunen ska ordna undervisning i ett visst modersmål måste minst fem elever anmäla sig. En fristående skola får på samma sätt som kommunal skola anmäla elever som är berättigade till kommunens modersmålssamordnare.  
Kommunens information om modersmålsundervisning

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola i annan kommun

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola i annan kommun (fristående eller kommunal) kan av praktiska skäl behöva få sin modersmålsundervisning i den kommun skolan är placerad. Den aktuella skolan får då ansöka om tilläggsbelopp från Härryda kommun för den aktuella elevens modersmålsundervisning.
Ansökan tilläggsbelopp modersmålPDF

Studiehandledning på modersmål

En elev som behöver stöd för att förstå innehållet i undervisningen av en lärare som talar elevens modersmål kan få det som en stödinsats. För kommunal såväl som för fristående skola finns möjlighet att ansöka om studiehandledning på modersmålet för en elev med upp till 2 timmar per vecka. Stödet beställs och samordnas av kommunens modersmålssamordnare.
Ansökan tilläggsbelopp studiestöd i modersmålPDF