Till innehållet

Information till fristående skolor

Här publiceras information till de som vill starta eller driver fristående skolor.

Tre barn står i en ring och leker med en basketboll

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Information till fristående skolor

En fristående skola ansöker om tillstånd att få starta hos Skolinspektionen. Bidraget till fristående förskoleklass, grundskolor och fritidshem ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidraget. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Kommunens beslut, grundbelopp och tilläggsbelopp kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

Löpande information till hemkommunen

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola, eller utan giltig orsak är frånvarande i stor utsträckning, ska friskolan snarast lämna uppgift om det till hemkommunen.

Anmälan om elevs omfattande frånvaro till hemkommun

Enligt skollagen ska rektor om en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds. När huvudmannen fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till elevens hemkommun. Hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever som vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. Du som huvudman ska anmäla en elevs omfattande frånvaro via kommunens blankett.

Blankett för anmälan om elev omfattande frånvaro Pdf, 412.9 kB.

Tilläggsbelopp

Enskilda huvudmän kan ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev med omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinär stödåtgärd. Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver särskilt stöd som inte ryms inom ramen för kostnader som grundbeloppet ska täcka. Tilläggsbeloppet beviljas endast för enskilt barn eller elev, och bedömningen utgår alltid från det enskilda barnets eller elevens behov.

För mer information om tilläggsbelopp, se kommunens riktlinjer i länken nedan. Där tydliggörs kriterier för tilläggsbelopp, exempel på vilka barn och elever som tilläggsbelopp kan utgå för samt vad ansökan ska innehålla.

Rutin för tilläggsbelopp och tilläggsresurs Pdf, 221.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan kan göras mellan 1 mars till och med 1 april för inför nästkommande läsår. Tilläggsbelopp beviljas för ett läsår i taget. Ansökningar tas dock även emot utanför ansökningsperioden, till exempel om skolan tagit emot en elev med omfattande behov av särskilt stöd under innevarande läsår.

Modersmål

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola här

De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För att kommunen ska ordna undervisning i ett visst modersmål måste minst fem elever anmäla sig. En fristående skola får på samma sätt som kommunal skola anmäla elever som är berättigade undervisning till kommunens modersmålssamordnare.
Information om modersmålsundervisning

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola med annan huvudman

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola med annan huvudman (fristående eller kommunal) kan av praktiska skäl behöva få sin modersmålsundervisning i den kommun skolan är placerad. Den aktuella skolan får då ansöka om tilläggsbelopp från Härryda kommun för den aktuella elevens modersmålsundervisning. En elev som behöver stöd för att förstå innehållet i undervisningen av en lärare som talar elevens modersmål kan få det som en stödinsats. För kommunal såväl som för fristående skola finns möjlighet att ansöka om studiehandledning på modersmålet för en elev med upp till 2 timmar per vecka. 
Ansökan tilläggsbelopp modersmål Länk till annan webbplats.


Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-26