Information till fristående skolor

Bidraget till fristående förskoleklass. grundskolor och fritidshem ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidraget. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Kommunens beslut, grundbelopp och tilläggsbelopp kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

Löpande information till hemkommunen

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola, eller utan giltig orsak är frånvarande i stor utsträckning, ska friskolan snarast lämna uppgift om det till hemkommunen.

Anmälan om elevs omfattande frånvaro till hemkommun

Enligt 7 kap. 19a § skollagen (2010:800) ska rektor om en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds. När huvudmannen fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till elevens hemkommun (7 kap. 22 § skollagen). Hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever som avses i 19 a § vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. Du som huvudman ska anmäla en elevs omfattande frånvaro via kommunens blankett.

Blankett för anmälan om elev omfattande frånvaro Pdf, 412.9 kB.

Grundbelopp

Grundbeloppet ska fördelas till kommunala grundskolor och fristående grundskoleverksamhet så att ersättningarna blir likvärdig.

Grundbeloppet innebär ersättning för:

  • Undervisning och pedagogisk verksamhet
  • Utrustning och läromedel
  • Elevvård och hälsovård*
  • Måltider
  • Administrationskostnader
  • Mervärdesskatt
  • Lokalkostnader**

* I Elevvård och hälsovård ingår ersättning för ev. utredningar som ska ligga till grund för ansökan om tilläggsbelopp.
** Lokalkostnaderna fördelas så att en fristående grundskoleverksamhet får ersättning för kommunens genomsnittliga lokalhyra per barn.

Tilläggsbelopp

För en elev på fristående skola som har ett mycket omfattande behov av särskilt stöd ska kommunen, utöver grundbeloppet, betala ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är endast avsett för extraordinära stödåtgärder till en individuell elev.
Ansökan tilläggsbelopp särskilt stöd Word, 44.7 kB.

Modersmål

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola här

De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För att kommunen ska ordna undervisning i ett visst modersmål måste minst fem elever anmäla sig. En fristående skola får på samma sätt som kommunal skola anmäla elever som är berättigade undervisning till kommunens modersmålssamordnare.  
Information om modersmålsundervisning

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola med annan huvudman

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och går i skola med annan huvudman (fristående eller kommunal) kan av praktiska skäl behöva få sin modersmålsundervisning i den kommun skolan är placerad. Den aktuella skolan får då ansöka om tilläggsbelopp från Härryda kommun för den aktuella elevens modersmålsundervisning.
Ansökan tilläggsbelopp modersmål Word, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Studiehandledning på modersmål

En elev som behöver stöd för att förstå innehållet i undervisningen av en lärare som talar elevens modersmål kan få det som en stödinsats. För kommunal såväl som för fristående skola finns möjlighet att ansöka om studiehandledning på modersmålet för en elev med upp till 2 timmar per vecka.
Ansökan tilläggsbelopp studiestöd i modersmål Word, 34.1 kB.