Lyssna

Betyg, omdömen, IUP

Betyg

Från årskurs 6 får elever betyg i samband med att terminen slutar. Betygsskalan är A-F. Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7. 
A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ska ske minst en gång per termin med lärare, vårdnadshavare och elev. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. 

Skriftliga omdömen   

I samband med utvecklingssamtalet får alla elever skriftliga omdömen i samtliga ämnen de läser. De skriftliga omdömena uttrycker hur det går för eleven i relation till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Omdömen är inte betyg även om de kan vara betygsliknande. Omdömena ska skrivas in i den individuella utvecklingsplanen.

Skriftlig individuell utvecklingsplan

Läraren upprättar en individuell utvecklingsplan tillsammans med eleven och vårdnadshavaren vid utvecklingssamtalet. Utvecklingsplanen består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering.  För de årskurser där betyg sätts finns det inte krav på att ta fram skriftliga individuella utvecklingsplaner.

Nationella ämnesprov

De nationella ämnesproven är ett underlag när läraren ska bedöma i vilken utsträckning kunskapskraven har uppfylls. Syftet med ämnesproven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

  • Ämnesprov i årskurs 3 genomförs i svenska, svenska som andraspråk och matematik.
  • Ämnesprov i årskurs 6 genomförs i ämnena svenska och svenska som andraspråk, matematik och engelska. Det är frivilligt för varje skola om de vill genomföra något ämnesprov i NO-ämnena samt något ämnesprov i SO-ämnena
  • I årskurs 9 genomför eleverna nationella ämnesprov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Skolan genomför ett av ämnesproven i NO-ämnena samt ett av ämnesproven i SO-ämnena