Kontakt
Lyssna

Hälsa i förskolan

Förskolan och skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med exempelvis bra matvanor och god inom- och utomhusmiljö för våra barn. Hem och familj har det grundläggande ansvaret och tillsammans ska vi arbeta för friska och glada barn som lär och utvecklas.

Den fysiska aktiviteten tillsammans med en utvecklande pedagogisk miljö stimulerar barnens tanke och språkutveckling och ger förutsättningar för en god hälsa. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin:

  • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.

Friskare barn i förskolan

Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna både inom- och utomhus för att vara i förskolan eller i familjedaghemmet. Små barn blir ofta sjuka. För att hindra smittspridning är det viktigt med bra hygienrutiner. Det finns tydliga riktlinjer vad gäller handhygien, blöjbyten och när sjuka barn ska stanna hemma. Information, råd och tips samt litteraturförslag finns också under relaterad information.
HYFS - Hygiensjuksköterska i förskolanlänk till annan webbplats

Bra mat i förskolan blir ännu bättre

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan. Bra mat och fysisk aktivitet gör dessutom att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära. Goda och näringsriktiga måltider i trevlig miljö där barn och vuxna äter tillsammans ger personalen möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider.

Förskoleverksamheten har tillsammans med Måltidsservice och kommunens folkhälsoenhet tagit fram en folder med gemensamma riktlinjer som ett led i arbetet med att grundlägga bra matvanor hos barnen.

Hälsa och rörelse i förskolan

Daglig fysisk aktivitet både inne och ute bidrar till att barnen blir hungriga och äter bra, barnen blir piggare när de får röra på sig och löper mindre risk för att bli överviktiga.