Kontakt
Lyssna

Barn- och elevhälsa

Barn och elever ska erbjudas en god lärandemiljö och social gemenskap som ger trygghet och uppmuntrar deras lust att lära och utvecklas. Det är förskolechef och rektor som har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet.

Policydokument för barn- och elevhälsa

Ett policydokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras lärande och utveckling. Denna policy omfattar alla vuxna som arbetar med barn och elever i våra kommunala förskolor, skolor, fritidshem och andra pedagogiska verksamheter.

Policyn utgår från 1 kap. 4 § skollagen (2010:800):

"I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen."

Här kan du ta del av policydokumentet i sin helhet:
Policydokument barn- och elevhälsaPDF

Utvecklings- och stödenheten

Gemensamma resurser för förskola och skola finns samlade i Utvecklings- och stödenheten.


Kontakt

Ann Nilsson-Mäki Verksamhetschef grundskola och grundsärskola
ann.nilsson-maki@harryda.se

Marie Fremle     Verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg
marie.fremle@harryda.se

Gunilla Cederberg     Enhetschef utvecklings- och stödenheten samt verksamhetschef för den medicinska och psykologiska insatsen 
031-724 67 17
gunilla.cederberg@harryda.se

Anna Lindelöf              Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska                        031-724 67 19 anna.lindelof@harryda.se

Elevhälsans medicinska insats

bild och länk till kraftkällan, stöd till dig som ung