Barn- och elevhälsa

Barn och elever ska erbjudas en god lärandemiljö och social gemenskap som ger trygghet och uppmuntrar deras lust att lära och utvecklas. Det är rektor som har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet.

Specialistkompetens

Elevhälsan ska stödja, utvärdera och utmana utveckling i ett 1-16-årsperspektiv. Målet är att arbetet ska leda till en högre måluppfyllelse i verksamheterna.

Vi erbjuder specialistkompetens för personalen som har hand om ditt barn inom förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och grundsärskola.

Här finns även personal som arbetar direkt med barn och elever som har behov av olika typer av stöd inom förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och grundsärskola.

Elevhälsan leds och samordnas av en enhetschef.
Här finns:

  • specialpedagogisk och psykologisk kompetens,
  • skolsköterskor och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.

Elevhälsan samverkar med förskolor och skolor i Härryda kommun där respektive rektor har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet. Kuratorer och övriga specialpedagoger nås på respektive skola.

Samverkan mellan skola och socialtjänst

Härryda kommuns SAMSS-teamet (SAMverkan Skola Socialtjänst) arbetar för god samverkan mellan familj, skola och socialtjänst. Du kan läsa mer om teamets arbete på:
SAMSS-teamet, samverkan skola och socialtjänst

Kontakt

Gunilla Cederberg
Enhetschef elevhälsan samt verksamhetschef för den medicinska och psykologiska insatsen 
031-724 67 17
gunilla.cederberg@harryda.se

Susanne Sylvan              Medicinskt ledningsansvarig 031-724 67 19susanne.sylvan@harryda.se

Åsa Lundborg
Psykologiskt ledningsansvarig
031-724 68 27
asa.lundborg@harryda.se

Elevhälsans medicinska insats