Barn- och elevhälsa

Barn och elever ska erbjudas en god lärmiljö och social gemenskap som ger trygghet och uppmuntrar deras lust att lära och utvecklas. Det är rektor som har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbete. Inom enheten finns olika specialistkompetenser som samverkar med personal inom förskola, annan pedagogisk omsorg, grundskola och grundsärskola.

Elevhälsa

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Inom enheten finns personal som arbetar direkt med barn och elever som har behov av olika typer av stöd inom förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och grundsärskola.

Barn- och elevhälsan leds och samordnas av en enhetschef.
I enheten finns specialpedagogisk, psykologisk och medicinskt kompetens. På respektive skola finns även tillgång till fler specialpedaogor samt kuratorer.

Samverkan mellan skola och socialtjänst

Nätverkmöte

I komplexa ärenden blir ofta flera verksamheter involverade på olika sätt. På ett så kallat näverksmöte kan alla få en gemensam lägesbild och tillsammans arbeta framåt för att hittta lösningar.

Vårdnadshavare, skolpersonal eller andra personer inom kommunen eller hälso- och sjukvården kan ta initiativ till ett nätverksmöte. Mötena leds av utbildade närverksledare som är anställda av Härryda kommun. Ett nätverksmöte kan också vara i form av ett SIP-möte. Vid ett sådant möte görs en samordnad individuell plan (SIP) som tydliggör vad var och en gör och har ansvar för.

Du kan läsa mer om nätverksmöten på:
Nätverksmöte Länk till annan webbplats.

Närvaroteamet

Närvaroteamet har som uppdrag att arbeta med elever som har hög problematisk skolfrånvaro i de kommunala grundskolorna. Närvaroteamet arbetar med kartläggning och samordning av insatser för elever inom målgruppen. Närvaroteamet är en tvärprofesionell samverkan mellan skola och socialtjänst. Rektor initierar kontakt med närvaroteamet.

SAMSS-teamet

SAMSS-teamet arbetar med elever och familjer där det finns behov av stöd både i skolan och i hemmet. Teamet arbetar med föräldrastöd, familjesamtal samt samarbetar med skolan. Verksamheten vänder sig till barn/elever och vårdnadshavare förskola, grundskola samt grundsärskola.

Du kan läsa mer om teamets arbete på:
SAMSS-teamet, samverkan skola och socialtjänst

Kontakt

Gunilla Cederberg
Enhetschef elevhälsan samt verksamhetschef för den medicinska och psykologiska insatsen 
031-724 67 17
gunilla.cederberg@harryda.se

Susanne Sylvan              Medicinskt ledningsansvarig 031-724 67 19susanne.sylvan@harryda.se

Åsa Lundborg
Psykologiskt ledningsansvarig
031-724 68 27
asa.lundborg@harryda.se

Elevhälsans medicinska insats