Lyssna

Kvalitet och utveckling

För att kvalitetssäkra och utveckla våra förskolor och familjedaghem arbetar vi kontinuerligt med planering och uppföljning. Grunden för kvalitetsarbetet finns i den lagstiftning och de mål som reglerar verksamheten.

Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från skollagen, läroplaner och kommunala mål. Kommunen arbetar med olika resultat och kvalitetsunderlag för att följa upp verksamheten både på enhetsnivå samt på kommunövergripande nivå.

Mål - nationella och kommunala

Härryda kommuns förskoleverksamhet styrs både av nationella och kommunala mål. De kommunala förskolorna och familjedaghemmen i Härryda kommun bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att verksamheten ska utvecklas. Utifrån läroplanens mål formulerar varje enhet egna mål för att främja utvecklingsarbetet på den egna enheten.
Skollagen kap 8 och kap 25länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läroplan för förskolanPDF

De kommunala målen har beslutats av kommunfullmäktige och anger ett önskvärt framtida tillstånd. Till varje inriktningsmål hör ett antal verksamhetsmål, som anger prioriteringar för verksamheten.
Politiska inriktningsmål och verksamhetsmål för förskoleverksamhetenPDF

Utvecklingsarbete

Våra förskolor och familjedaghem utvecklas och förbättras ständigt. En verksamhet är i en ständig förändring utifrån de barn som går där och det personalen behöver lära sig för en fortsatt god verksamhet och undervisning. Varje förskola har därför sitt eget kvalitetsarbete för att finna nya vägar att möta och utmana barnens lärande och utveckling. Förskolechefen ansvarar och leder detta arbete. Som ett stöd i detta arbete finns kommunens Utvecklings- och stödenhet som arbetar med olika utvecklingsprojekt och kompetensutveckling för vår personal.

Kvalitetsredovisning

Verksamheten i de kommunala förskolorna och familjedaghemmen följs årligen upp genom en kvalitetsredovisning. Du kan läsa mer om enhetens systematiska kvalitetsarbete på respektive enhets webbsida.

Har du synpunkter?

Alla synpunkter på verksamheten hanterar vi systematiskt. Inkomma synpunkter vidarebefordras till ansvarig chef. Svar lämnas skyndsamt, skriftligt eller muntligt. Samtliga synpunkter som inkommer under året används som ett underlag för att förbättra verksamheten.
Lämna en synpunktöppnas i nytt fönster

Enkät till vårdnadshavare

Förskolor och familjedaghem deltar årligen i en kommungemensam enkät till vårdnadshavare. Här kan du ta del av resultatet för kommunen som helhet i 2018 års enkät.PDF Nedan kan du även läsa respektive förskolas resultatrapport, som jämförs med resultatet för föregående läsår.