Lyssna

Stommens
kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Läsår 2017/2018

Föregående läsår 17/18 har Stommens förskola arbetat med mål som utgått från en hållbar framtid. Vi har arbetat med tre mål från läroplanen som utgått från det sociala/ekonomiska/ekologiska kretsloppet.

Följande gemensamma prioriterade mål har vi arbetat med under 17/18. Dessa mål tog vi fram gemensamt i SKA-gruppen och de kändes relevanta och angelägna för oss. Vi ser att förskolan har ett stort uppdrag att medvetet arbeta med frågor som rör en hållbar framtid för våra kommande generationer. För individen, gruppen, samhället och globalt, på ett sätt som gynnar människan, miljö och natur.

Normer och värden

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”

En barngrupp, där man valde att ta in en vandrande pinne som husdjur, beskriver, att de ser att barnen har utvecklat ansvar, lyhördhet och är varsamma med den. Det har skapat olika frågor hos barnen, som inte bara berör pinnen, men mera övergripande etiska frågor, som “Hur ska man vara mot en pinne?” “Kan den gråta?”. Barnens känslor för naturen har väckts. De samma frågor kommer upp i andra sammanhang, vilket visar på att barnen bär med sig nya erfarenhet och kunskaper.

Utveckling och lärande

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”

För att närma sig målet har det arbetats mycket med att se var befinner barnen sig just nu vad är det för kunskaper/erfarenheter de besitter idag. Pedagogernas tankar om hur de förhåller sig till kunskap och hur den blir till synas i deras sätt att beskriva sina verksamheter. De har arbetet i projekt, där barnen själva ska få se och uppleva hur saker och ting hänger samman samt hur deras egna handlingar påverkar naturens olika kretslopp.

Genom att deltaga i miniprojekt bland annat i programmering på Tellus, har barn och pedagoger fått nya utmaningar tillsammans. Barnen har tillsammans fått tänka ut vad är det vi vill Blueboten ska göra och hur får vi den att göra detta. Barnen lär sig se både sig själva och sina kamrater som kompetenta.

På yngre barns avdelningen har barnen under våren planterat. Barnen har fått följa en solros från frö till planta, under hela förloppet har nya ord och begrepp har dykt upp. Pedagogerna lyfter fram att de vill fånga barnens intresse genom att skapa ett gemensamt projekt för hela barngruppen. De följer barnen i deras undran och sätter ord på kretsloppet.

Barns inflytande och delaktighet

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö”

I början av läsåret gjorde pedagogerna en kartläggning av barngrupperna för att se vad i miljöerna som behövdes för att få fram det kompetenta barnet. Det lades fokus på att det skulle uppstå möten mellan både barn och material som skulle bidra till att barnens kunde erövra nya färdigheter samt förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Med miljö menas både den fysiska och den psykiska, med fokus på jaget och barnets egna handlingar. Både på yngre och äldre barn har det arbetas med barnens sociala kompetens, så de förstår vilka möjligheter/begränsningar som uppstår i samspelet med andra människor.

Pedagogerna lyfter fram att de vill få syn på det kompetenta barnet genom att utforma lärmiljöer tillsammans med dem, som är anpassade efter deras förutsättningar för att de kan ta egna initiativ och ta ansvar. Miljöerna är nu utformade efter rådande barngruppers behov och intressen. Barnen får tillgång till rum och material som stärker deras självständighet och utvecklar deras förmågor i såväl språk, matematik, lek, teknik och skapande.

Dokumentationen som finns i barngrupperna har hållits levande och följer vad barnen håller på med just nu. Vilket har lett till att föräldrar och barn kan stanna upp och föra en dialog om det arbetet som pågår i barngruppen. Det finns en tråd mellan inläggen på Pluttra, som sammanför uppdraget (läroplanen) med praxis. Genom att återge dokumentationen till barnen och föräldrarna har projekt, kunnat få nya vändningar.

Läsår 2018/2019

Vår utgångspunkt inför läsåret 18/19 är att hålla fast vid vårt arbete för en “Hållbar utveckling för en Hållbar framtid”. Vi vill ge barn förutsättningar för att kunna leva i och bidra till en god och hållbar framtid. Läsåret 18/19 kommer vi arbeta med det sociala kretsloppet och vi har valt att fokusera på språket och kommunikation. Språket och dess förmåga/möjlighet att kommunicera är en viktig grundbult i barnens utveckling. I barnens sociala relationer. I dess lärande, i och utanför skolan/arbetsplatsen samt för att förstå samhällets konstitution och demokratiska principer. Vi behöver därför stödja och ge barnen förutsättningar att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga. Pedagogerna deltar under året i en fortbildningsinsats, ”Språklyftet” genom skolverket.