Lyssna

Skårtorps kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmed-borgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Under 2017/2018 har de olika avdelningarna på Skårtorps förskola haft samma mål, detta för att skapa en gemensam grund och utökning av samarbete mellan avdelningarna.

De mål som förskolan valt utifrån förskolans läroplan är:

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn;
-Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
-Utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra.
-Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn;
-Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
-Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord uttrycka tankar ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

I enlighet med att arbeta mot samma mål har de olika husen även haft samma tema-arbete som grund för sitt arbete. På “Vita Huset” valdes tema “Rymden” och på “Gula Huset” tema “Film”. Tema-arbetet har legat som en röd tråd under året där språk, matematik, teknik m.m har lyfts och vävts in i olika sammanhang. I samband med FN-dagen tillverkades lyktor (som senare lystes upp under luciafirandet) och pedagogerna arbetade under ett par veckor särskilt mycket utifrån FN:s barnkonvention. I samband med detta arbete reviderades även vår Likabehandlingsplan.

De olika avdelningarna uttrycker alla vikten att arbeta med empati, tolerans och respekt för varandra. Detta sker inte bara genom att prata om hur man bör vara utan genom handling och träning. Att ha en bra pedagogisk miljö är viktig i sammanhanget. Genom att tillföra framför allt skapande material i intressanta lekmiljöer kan man se ett ökat samförstånd och glädje i leken hos barnen.

Att hela tiden vara lyhörda för barnens delaktighet, behov och önskemål är alltid viktigt i förskolan. Tanken har varit att miljö och lekmaterial ska vara anpassade efter barnens intressen.

Inför kommande läsår kommer vi ändra vårt koncept något. Vi har valt att inte välja gemensamma teman utan istället arbeta i mindre projekt där de tydligare utgår från det som barnen intresserar sig för i olika perioder.

All personal arbetar med en verksamhetsidé som ska ligga som en grund för hela Skårtorps arbete. Vi kommer att utgå från rubriker GODA MÖTEN (med barn, med varandra, med miljöer osv.) I arbetet med detta använder vi oss av boken “Samarbete i förskolan -för barnens skull” av Anna-Karin Söderström och Gunilla Niss men också av Sven Perssons forskningsarbete om "pedagogiska relationer”.