Lyssna

Salmereds kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Enhetens prioriterade mål

¨Med digitalisering och leken i fokus skapar vi inkluderande lärmiljöer där varje barn får möjlighet att undersöka, utforska och utvecklas.¨

Bakgrunden till vårt målarbete

I vårt systematiska kvalitetsarbete utvärderas och analyseras verksamheten utifrån ett underlag där pedagoger, barn och vårdnadshavare är delaktiga. Underlag för analysen är bland annat barnens och pedagogernas dokumentationer från den dagliga verksamheten samt brukarenkäten som besvaras av vårdnadshavare i hela kommunen.

Våra tankar inför projektarbete

Vi arbetar i projektform, vilket handlar om att ha ett utforskande arbetssätt, där barns frågor och deras undersökande står i centrum. Vi förundras tillsammans med barnen, där vi lyssnar och tar tillvara barnens tankar, åsikter och känslor, där alla får komma till tals. För att hålla projektet vid liv så är pedagogerna lyhörda och engagerade genom hela lärprocessen, då det är barnens frågor och funderingar som är den ”drivande motorn”.

Vi är medforskande pedagoger och vi använder lärmiljöer, estetiska uttryck och pedagogisk dokumentation som hjälpmedel för att stärka barnens kunskapande. Olika tankar och idéer står i fokus och fångas upp genom våra olika digitala verktyg för att synliggöra lärandet.

Så arbetar vi vidare

Vi fortsätter att göra barnen delaktiga i sin lärprocess genom att barnen dokumenterar själva med hjälp av vårt dokumentationsverktyg som även är en viktig länk till vårdnadshavarna. Alla barn, enskilt och i grupp är med i dokumentations- och reflektionsprocessen. Ur ett pedagogperspektiv ser vi att denna metod hjälper oss att bättre förstå barnens lärprocesser. Under läsåret kommer vi att fördjupa vår kunskap kring våra fokusområden, leken och digitalisering.