Lyssna

Rullstenens förskola

Rullstenens förskola ligger i Mölnlycke och startade upp våren 2014. Vi har ljusa, fina lokaler och närhet till skog och naturområden samt fotbollsplan. Det är gångavstånd till centrum där bibliotek och Mölnlycke kulturhuset finns. I centrum finns även vårt kreativa resurscenter, Tellus, och vårt kreativa återvinningscenter, ÅterC.

Förskolan har sex avdelningar fördelat på två flanker. Tryggheten, Lekfullheten och Omtanken samverkar på ena flanken och Nyfikenheten, Möjligheten och Glädjen på den andra. Vi har valt att organisera vår verksamhet i åldersindelade grupper för att på bästa sätt kunna skapa miljöer och organisationer som möter upp barnens förmågor och önskningar. På detta sätt stärker vi barnens möjligheter till delaktighet och inflytande.

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) och Härryda kommuns helhetssyn Rötter och vingar ligger som grund för vår verksamhet. Vi inspireras även av Reggio Emilia filosofin. Vi har utifrån detta skapat vår verksamhetsidé som vi lutar oss mot i vårt arbete. Här kan du läsa mer om vår verksamhetsidé.PDF

”Vår verksamhetsidé ser vi som en styrka och trygghet för att hålla våra ställningstaganden kring vår verksamhet och vårt pedagogiska uppdrag levande. Den hjälper oss, likt en kompass, att tydliggöra för familjer, nyanställd personal och vikarier hur vi tänker kring vår verksamhet och varför vi gör som vi gör” (Nysäters och Rullstenens verksamhetsidé, 2014, rev 2017).

Vi arbetar utifrån tron att varje barn föds kompetenta med en lust och drivkraft att lära, kommunicera och utforska världen. Vi ser det som viktigt med pedagoger som ser det enskilda barnet och lyfter varje enskilt barns kompetenser och tankar, samtidigt som även gruppens och materialets betydelse för utveckling och lärande blir tydligt. Vår verksamhet inspirerar till utforskande och lärande där barnen är delaktiga i sina egna läroprocesser.

Vi ser vårt arbete med de demokratiska värdena som oerhört viktigt. Vi vill ”synliggöra och lyfta motsättningar, konflikter och olika intressen och perspektiv där förhandling och argumentation blir viktiga delar. Där rätten att tänka själv och att bli lyssnad till följs av ansvaret och skyldigheten att respektera den andras samma rätt. Vi lyssnar med respekt på varandras tankar och tillsammans skapar vi nya idéer” (Nysäters och Rullstenens verksamhetsidé, 2014, rev 2017).

Vi arbetar i projekt som skapas utifrån barnens intressen. Genom att aktivt lyssna och utforska tillsammans med barnen fångar vi upp deras frågor och funderingar och kan utmana dem vidare och därmed också föra projektet vidare.

”Vi vill skapa en verksamheten som utgår från barnens erfarenhetsvärld, intressen och motivation för att skapa en drivkraft hos barnen att söka nya kunskaper tillsammans” (Nysäters och Rullstenens verksamhetsidé, 2014, rev 2017).

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg i arbetet med vårt systematiska kvalitetsarbete. Genom vår pedagogiska dokumentation kan vi granska och synliggöra vår egna praktik och titta närmare på hur vi möjliggör och bidrar till barnens förutsättningar till utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen hjälper oss att ta tillvara på barnens utforskande, frågeformuleringar, erfarenheter och hypoteser i utformandet av vår verksamhet.

Vi har en pedagogista anställd på vår förskola som erbjuder pedagoger stöd och hjälp i arbetet med pedagogisk dokumentation och utmanar och stöttar i arbetet med projekt.

Pågående projekt

Colourful Children är ett Erasmus+ projekt som handlar om jämställdhet i förskolan. Projektets mål är att utveckla metoder och arbetssätt för att stärka arbetet med jämställdhet inom förskolan.

Västergärdet är en av två förskolor i kommunen som deltar i projektet tillsammans med förskolor i Italien, Spanien och Portugal. Projektet påbörjades under hösten 2018 och pågår fram till augusti 2021.

Projektet syftar till att utveckla och fördjupa befintliga metoder för att arbeta med jämställdhetsuppdraget inom förskolan. Vi i Sverige har huvudansvaret för att leda arbetet med metodutvecklingen i projektet.

Vid tre tillfällen träffas pedagoger från de olika förskolorna på lärandekonferenser i Spanien, Portugal och Sverige.

Kontakt

Elisabeth Wallberg, rektor
031-724 82 55
elisabeth.wallberg@harryda.se

Rullstenens Förskola
Rullstensvägen 5
435 41 Mölnlycke