Lyssna

Pixbos kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Bakgrund till prioriterade mål

Förskolans prioriterade mål detta läsår har varit att skapa en utmanande, utvecklande och stimulerande gård. Syftet är att barnen ska få tillgång till en utmanade och inspirerande gård med närvarande pedagoger som utgår från ett utforskande arbetssätt och är medskapare av kunskap.

Så arbetar vi med att utveckla miljön och arbetssätt på gården

Genom att kartlägga barnens aktiviteter på gården genom observationer har pedagogerna bildat sig en uppfattning om vad barnen gör och var de befinner sig på gården.

Pedagogerna har fokuserat på att barnen ska uppleva att gården är deras och de vill att barnen ska känna att de har möjlighet att påverka miljön. De har observerat en stor förändring om hur barnen tänker kring båda gårdarna. I höstas talade både barn och pedagoger om gårdarna som om de tillhörde en viss avdelning men nu upplever pedagogerna att de i större utsträckning talar om dem som gemensamma gårdar. De har arbetat aktivt med att båda gårdarna ska bli allas gårdar och de upplever att desto mer de samarbetar desto mer suddas gränserna ut och de kommer närmare varandra och har kommit en bit på vägen mot ”ett hus - allas barn”. Det har skapats nya mötesplatser mellan barnen vid de vattenstationer och konstruktionsstationen som har byggts.

Socialt samspel och kommunikation

Förutom det övergripande prioriterade målet för förskolan har avdelningarna ytterligare ett fokusområde vilket är socialt samspel och kommunikation. Strategierna har varit att de ska vara närvarande i barnens lek, stödja och uppmuntra barnens lek och kommunikation samt att arbeta med barnen i både stora och små grupper. Pedagogerna upplever att barngrupperna har utvecklat en gruppkänsla och en samhörighet. En bidragande faktor till detta är att pedagogerna har varit aktivt närvarande på ett medvetet sätt.

Hur arbetar vi vidare?

Arbetet med att utveckla utemiljön har påbörjats och fokus har varit pedagogernas roll och förhållningssätt. Nu kommer vi fokusera på material och lärmiljöer och låta barnen bli mer delaktiga och ta tillvara på deras tankar om utomhusmiljön samt låta barnen uttrycka sina tankar i estetiska processer.

Nästa läsår kommer avdelningarna att börja arbeta i åldershomogena grupper. Vi anser att detta skapar bättre förutsättningar för pedagogerna att möta barnen utifrån deras möjligheter.