Lyssna

Mystens kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Enhetens prioriterade mål:

Med digitalisering och leken i fokus skapar vi inkluderande lärmiljöer där varje barn får möjlighet att undersöka, utforska och utvecklas”.

Bakgrunden till vårt målarbete

I vårt systematiska kvalitetsarbete utvärderas och analyseras verksamheten utifrån ett underlag där pedagoger, barn och vårdnadshavare är delaktiga. Underlag för analysen är bland annat barnens och pedagogernas dokumentationer från den dagliga verksamheten samt brukarenkäten som besvaras av vårdnadshavare i hela kommunen.

Våra tankar inför projektarbete

När grupperna förändras vid början av läsåret fokuserar vi på att inkludera alla barn och få dem att känna gemenskap. För att barnen ska kunna utvecklas i sin lärprocess måste de känna trygghet och tillhörighet i gruppen.

På förskolan arbetar alla i projekt för att öka barnens delaktighet och inflytande. Projekten ska utgå ifrån deras intressen och behov där deras olika förmågor utvecklas. Det är barnens engagemang och nyfikenhet som är motorn i projekten.

Pedagogerna forskar tillsammans med barnen i projekten som blir ett medel för att nå alla mål i läroplanen på ett lustfyllt sätt. För att hålla projekten vid liv så är pedagogerna lyhörda och engagerade genom hela lärprocessen.

Genom att pedagoger har ett medvetet och gemensamt förhållningssätt finner barnen trygghet och stabilitet på avdelningen. Pedagoger hjälper barnen att sätta ord och bekräfta deras känslor genom att vara närvarande vuxna.

Barnen har inflytande på sin dag på förskolan. Barnen är med och påverkar de olika lärmiljöerna på avdelningarna, vilket projekt som ska finnas, de gör val vid aktivitetstavlan, de blir lyssnade på och deras röst är viktig i hur vi utformar verksamheten på förskolan.

Så här arbetar vi vidare

Vi fortsätter att göra barnen delaktiga i sin lärprocess genom att barnen dokumenterar själva med hjälp av vårt dokumentationsverktyg som även är en viktig länk till vårdnadshavarna. Alla barn, enskilt och i grupp är med i dokumentations- och reflektionsprocessen. Ur ett pedagogperspektiv ser vi att denna metod hjälper oss att bättre förstå barnens lärprocesser. Under läsåret kommer vi att fördjupa vår kunskap kring våra fokusområden, leken och digitalisering.