Lyssna

Mossens kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Prioriterade mål detta läsår

Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete genomförs en analys av det gångna läsåret i verksamheten. I denna analys identifierade vi några utvecklingsområden att fokusera extra på. Under läsåret 17-18 fokuserar på att skapa lärmiljöer som möjliggör goda möten i vår vardag för alla som vistas på vår förskola. Ytterligare ett mål vi valt att fokusera på är Vår enhet ska sträva mot en fördjupning av helhetsidén Rötter och Vingar som blir vår enhets verksamhetsidé.

Projekt

På Mossen förskola har det börjats på en mängd spännande projekt under det gångna läsåret. En avdelning har arbetat med ett kojprojekt. Barnen intresserade sig för bygg, konstruktion och kojor. Arbetet inleddes med ritningar av barnen där var och en fick ge uttryck för sina tankar kring en koja. Genom reflektionssamtal tillsammans med barnen har projektet drivits på och gett alla barns möjlighet att påverka projektets gång.

Exempel på barns förändrade lärande genom projektet är många. Barnen visar tydligt intresse för att tänka reflekterande, och att formulera frågeställningar för att komma vidare i projektet.
Vi tänker att barn ska arbeta med projekt som inspirerar dem. I projekt arbetar barnen tillsammans för att utveckla förmågor och kunskaper kopplade till läroplanen. Det projektbaserade arbetssättet gör det möjligt för oss att möta alla barn efter dess förutsättningar.

Vidareutveckling

Under nästkommande läsår 18/19 kommer vi att utifrån relationer pedagogik, och barns inflytande fördjupat fokuserar på att skapa lärmiljöer som möjliggör goda möten i vår vardag för alla som vistas på vår förskola.

Vi kommer fortsatt att använda oss av och fördjupa vår förståelse med projekterande arbetssätt. För att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.