Lyssna

Krokens kvalitetsarbete

Under tre års tid har vi arbetat med ett prioriterat mål och under föregående läsår har de olika delarna i verksamheten bildat en helhet och blivit en naturlig del i det dagliga arbetet. Nu är arbetssättet med stationer och fokusområde, förhållningssätt och värdegrund levande både inom- och utomhus.

Prioriterade mål 2018/2019

Ett mål detta läsår har varit att fördjupa kunskapen om relationell pedagogik och dess betydelse för barns utveckling och lärande samt hur detta förhållningssätt gynnar hela verksamheten. Under läsåret har fokus också legat på läslyftet - att skapa och berätta - där pedagogerna får möjlighet att vidareutveckla sin förståelse för och skapa miljöer som ger barnen förutsättningar att utforska skriftspråket genom en variation av uttrycksformer.

Inom läslyftet fick pedagogerna möjligheter att vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper inom relationell pedagogik genom litteraturstudier och i strukturerade samtal med kollegor. Läslyftets upplägg, med aktiviteter, litteraturstudier och samtal bidrog till att pedagogerna reflekterade och utmanade sig själva och varandra i sina tankar och invanda mönster. Pedagogerna skapade lärmiljöer som har gett barnen möjlighet att använda digitala hjälpmedel, olika uttrycksformer och utveckla lekar och miljöer för skrivande och detta skapade förutsättningar för alla barn att utforska skriftspråket.

På Krokens förskola ser vi alla ytor både inne och ute som lärmiljöer. Det innebär att även hallen, matsalen, torget och så vidare ses som miljöer där barnen kan förändra sin syn på omvärlden, beroende på hur lyhörda och kreativa vi pedagoger förhåller oss. Att bara ha några få barn att fokusera på i dessa lärmiljöer skapar större förutsättningar för oss att vara närvarande och ge möjligheter för barnen att få inflytande över sin dag. I de mindre grupperna kan pedagogerna följa och dokumentera varje enskilt barns utveckling och lärande. Det ger också bättre förutsättningar att jobba relationellt i mindre grupper. När det är färre barn i ett sammanhang ökar det möjligheten för pedagogerna att tillgodose barnen emotionellt, kognitivt och socialt.

Läslyftet har också bidragit till att pedagogerna i sina samtal vidgat sina perspektiv på vad kommunikation är och kan vara. Uppgifterna i modulerna bidrog till att pedagogerna har fått ökad kunskap om olika kommunikationssätt varav ett är tecken och bilder som stöd. Att arbeta proaktivt med detta d.v.s. att använda tecken som stöd i den vardagliga verksamheten ger barnen fler möjligheter till kommunikation samt att barn med särskilda rättigheter inkluderas på ett naturligt sätt i kommunikationen.

Förskolan är indelad i åldershomogena grupper. Verksamheten utformas så att barnen får en god grund att stå på, möjligheten att lära på djupet och där vi ger barnen tid att utforska och fördjupa sig i ett ämne och i sina egna hypoteser under en längre period. Vi har valt att dela upp förskolans läroplan i 3 olika målområden. I verksamheten arbetar pedagogerna med hela läroplanen men det är målområdet som de dokumenterar, reflekterar och analyserar för att utveckla verksamheten så att barnen ges de bästa förutsättningarna för lärande.

Förskolan har en tydlig systematik i det systematiska kvalitetsarbetet där pedagogerna analyserar och reflekterar över sin verksamhet, gruppen och sitt eget arbete. I analysen problematiserar de kring de förändringar de upplever har skett i barngruppen, hur och vilka faktorer som bidragit till förändringen. Under året har pedagogerna utvecklat analyserna med att mer inkludera barnens perspektiv. Tidigare fokuserade pedagogerna mestadels på sitt eget arbete och hur det påverkade verksamheten och barngruppen men nu stödjer de detta med att ta med exempel från det dagliga arbetet och barnens upplevelser, både i text och bild.